Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 nájdení 0 - 20 z 89

[PS 1.13] Práve z tohto dôvodu je potom aj na slnečnej pôde v ríši rastlinstva vpravde nekonečná rozmanitosť. Pretože ani u dvoch najbližších susedov sa nevyskytujú dve rovnorodé rastliny, ale každý vyludzuje na pôde, ktorú obýva, tiež iné rastliny. A tak by tu mohol niekto z vás cestovať mnoho tisíc rokov šírymi lánmi slnečnej pôdy a prichádzal by na stále nové a obdivuhodné nádherné druhy a typy rastlín; a nenašiel by na tejto dlhej ceste ani dva druhy rastlín, ktoré by vyzerali úplne rovnako. – Pozrite, z tohto príkladu si už môžete urobiť malú predbežnú predstavu o tom, prečo je Slnko dokonalou planétou. Niečo podobné sa vyskytuje síce na každom svetovom telese alebo na menších planétach, avšak oproti Slnku len nedokonale.

[PS 3.1] Čo sa však teraz stáva s tými, ktorí tu nedbali na Zákon poriadku Mojej vôle? – Títo opúšťajú potom svoje telá a vchádzajú do iného a síce do prvého vnútorného Slnka, kde sú opäť náležite pripravení prijať telo, a to s plným vedomím svojho skoršieho bytia, aby tým zbadali, že tento stav je zaiste trestom za to, že jednali proti živému zákonu Mojej vôle. Napokon však majú i tu svoju úplnú mocnú slobodnú vôľu, a môžu konať ako predtým. Ak tu opäť vystúpia z Môjho poriadku, potom prídu opäť do ešte vnútornejšieho slnka, a pri podobných pokračujúcich priestupkoch proti Môjmu poriadku prídu až do najvnútornejšieho slnka, ktoré je zároveň tiež najhmotnejším a najpevnejším.

[PS 3.4] Teraz máme už dostatok toho, čo sa hodí ku predbežnému potrebnému vysvetleniu, z ktorého tu vychádza, ktorého ducha vy sami ste deťmi, a tiež sa stáva iste zrejmým, ako ste tu týmto spôsobom deťmi slnečných ľudí.

[PS 9.17] Boli by síce ešte niektoré prekážky; avšak toto postačí, aby ste pochopili, ako tu ľudské druhy rôznych veľkostí môžu žiť na Slnečnej planéte celkom nerušene na jednom a tom istom svetovom telese. Tým sme predbežne povrchne preskúmali miestne pomery ľudí ako i ľudí samotných a môžeme sa teda odobrať opäť k našim najkrajším ľuďom na Slnku, ktorí tam bývajú na rovníku a prezrieť si s nimi prírodnú scénu Slnka, o ktorej sme hovorili hneď na začiatku dnešného oznámenia.

[PS 11.10] Čo sa však deje, keď taký časomer zastavil svoje kývanie? Potom je už znova po ruke strážca času a rozkýva znova svoje kyvadlo. Tento počin je u slnečných ľudí nadmieru váženým úradom. Pretože slneční ľudia majú tohto strážcu času vo veľkej vážnosti a považujú ho za najdôležitejšiu osobu v spoločnosti. Pretože hovoria: „Keby tento strážca nedbal stále nad kyvadlom, nikto by nevedel, kedy sa narodil a aký je už starý.”

[PS 11.24] Iný úrad, ktorý sa zaoberá živočíchmi, ktoré rozdeľuje do tried, učí ich užitočnému použitiu a učí tiež ľudí spoznávať, prečo nie sú schopní vyprodukovať svojou vôľou aj zvieratá. Iný úrad učí, ako sa má každý pri rôznych vzdušných a plamenných prívaloch z hôr správať. Opäť iný úrad učí ľudí zaznamenávať a potom spoznávať a tiež druhým oznamovať rôzne pomery vecí pomocou istých písomných značiek, podobných približne vašim číselným značkám. Opäť iný úrad dozerá na stavebný odbor a učí, ako sa tu musia stavať obytné domy, rôzne úradné domy, učebné chrámy a napokon Božie domy a tým sa tiež vzdeláva zvláštna trieda ľudí, ktorí sa potom nezaoberajú ničím iným, než len tým, čo sa týka staviteľstva. A tak je ešte, ako už bolo povedané, množstvo úradov, z ktorých ešte viaceré spoznáme pri vhodných príležitostiach.

[PS 12.4] Pozrite, návrh sa prijíma; a onen veľký chrám, majúci podľa vašej miery bezpečne dĺžku jednej míle a šírku štvrť míle, je vo všetkých svojich stĺpových chodbách ako i vo všetkých svojich ostatných zariadeniach preskúmaný, či sa tu nenájde niečo poškodené. A pozrite sa len na tie spokojné tváre, ktoré vám prezrádzajú, že až na niektoré premočenia nespôsobili vlny celému chrámu žiadnu škodu.

[PS 13.10] Pretože vôľa zoskrutkovaná príkrymi zákonmi je vôľa sužovaná. Sužovaná vôľa nemá nijaké potešenie z poriadku, ale snaží sa len, aby si tu a tam uľahčila a málo dbá na to, či je toto jednanie podľa zákonného poriadku, ale smernicou jej jednania je jej vlastný pocit blaženosti. Ak je však vôľa udržiavaná v slobode a v tejto slobode spoznáva zákony poriadku, potom sa tiež skoro zverí ich pre ňu príjemnej nutnosti a teší sa potom z božského poriadku nájdeného v sebe samej.

[PS 14.23] Vy sa pýtate: K čomu teda tu musí byť práve táto pyramída? Príčina je celkom prostá. Na špirálovitých stupňoch tejto pyramídy sa dostávajú ľudia dosť hlboko pod špicatú strechu, tým bývajú odtiahnutí od vonkajšieho, prenádherného nazerania na veci na Slnku a teda tým ľahšie bývajú privedení do seba. I táto špirálovitá chodba im ukazuje nutné úzke vedenie ducha, a ako jedine na podobnej, duchovnej ceste možno dospieť na vrchol pravého vnútorného života. Čo sa však týka ozdôb nadmieru krásneho zábradlia stupňov, sú všetky vznešeného druhu a obyčajne tajuplne predstavujú Moje podivuhodné sčlovečenie sa na Zemi.

[PS 17.1] Čo sa týka úradných domov, nestoja na pahorkoch ako domy obytné, ale skôr v horských údoliach a to z veľmi dobrého dôvodu, aby chovanci, ktorí sú v takých úradných domoch pre ten či onen odbor poučovaní, neboli pôvabnými pohľadmi rozptyľovaní.

[PS 18.14] A ako sa dá prísť na tieto galérie? To ihneď uvidíte. Namiesto ihlanovitých odpočívadiel medzi stĺpmi, je ty ihlan so špirálovito točenými schodmi, ktorých vždy vyššie sa ťahajúce stupne sú vybavené rovnako nanajvýš vyzdobeným zábradlím. Ak sa príde po špirálovito točitých schodoch tohto ihlana do výšky galérie, ťahá sa z ihlana nad ním ozdobná chodba, po ktorej sa potom môže prísť na galériu. Tak je každá galéria spojená chodbou s takým ihlanom vybaveným špirálovito točitými schodmi.

[PS 18.16] Práve z takejto akoby zlatej látky pozostáva chodba, ktorá je rovnako vybavená dvojitým zábradlím od špirálovito točitých schodov až ku hlavnej galérii.

[PS 18.17] Hlavné galérie sú prirodzene rovnako vybavené zábradlím a síce ako dovnútra tak i navonok. Ale zábradlie hlavnej galérie sa skladá zo samých briliantových ihlanov, to znamená, že ihlany sú z hmoty, ktorá svieti tak, ako u vás veľký, brúsený diamant, ak je v slnečných lúčoch. Tieto ihlany sú medzi každou chodbou k sebe priradené tak, sa úplne naspodku dotýkajú a hore sú spojené akoby úplne zlatým, do prekrásneho lístia spleteným operadlom, ktoré sa tiahne rovnako od chodby k chodbe, ktorá prechádza od ihlanu so špirálovito točenými schodmi až ku hlavnej galérii; lebo nemôže prebiehať nepretržite. Keby tomu tak nebolo, muselo by sa prejsť z chodby do hlavnej galérie prekročením zábradlia; preto kedykoľvek taká chodba prechádza od jedných špirálovito točených schodov do tej či onej hlavnej galérie, musí byť zábradlie hlavnej galérie prerušené. Toto sa rozumie pravdaže len do vnútra chrámu; navonok prebieha rovnaké ihlanovité zábradlie s ešte hmotnejším operadlom nepretržite ďalej.

[PS 19.3] Tieto stĺpy sú vybavené siedmymi radmi galérií, na ktoré sa možno dostať točitými, okolo stĺpa sa vinúcimi schodmi. Každý stĺp je teda až do siedmej galérie ovinutý takými točitými schodmi. Uprostred tohto veľkého chrámového kola stojí veľký hlavný stĺp, ktorý sa týči nahor až k najvyššiemu vrcholu vysokej strechy. Tam, kde sa tiahne okolo stĺpov štvrtá galéria, je od tohto prostredného hlavného stĺpu umiestnená na štyri strany chodba, čiže v podstate sú len dve chodby, ktoré sa na tomto hlavnom stĺpe križujú.

[PS 19.4] Od tejto krížovej chodby idú potom okolo stĺpu veľmi široké točité schody až k najvyššiemu vrcholu strechy. Galérie, ktoré prebiehajú okolo stĺpov tohto hlavného okruhu, sú rovnako podopierané dúhovito žiariacimi oblúkmi. Ale tu má oblúk len jednu farbu a galérii je sedem, pre ich podporu je tiež sedem oblúkov, z ktorých každá žiari inou farbou. A ak sa rozhliadneme a pozorujeme všetky tieto galérie, potom požívame pohľad rozptýlenej dúhy.

[PS 19.8] Tento stĺp je tiež veľmi objemný, najmä dole, kde má nezriedka priemer sto siah. Pretože tento stĺp je taký objemný, dokážete si zaiste ľahko predstaviť, že aj točité schody okolo neho sú veľmi priestorné; áno sú, najmä úplne dole, také široké, že by to mohlo veľmi ľahko po takých schodoch vystupovať sto ľudí vedľa seba. Takisto sú i galérie, ťahajúce sa sedemnásobne okolo tohto hlavného okruhu, nadmieru priestranné. A práve tak priestranné sú potom tiež ony dve krížiace sa chodby, ktoré spájajú stredné galérie s hlavným stĺpom. Taká chodba je tak široká, že by tu mohlo rovnako pohodlne stáť vedľa seba v rade vyše sto ľudí.

[PS 19.9] A načo sú tieto dve krížové chodby, ako i celé prostredné galérie? Pozrite, tu je opäť niečo pre vás: lebo je tu hudobný orchester takého chrámu. Na každej chodbe je sedemdesiat hárf: na galérii a na týchto dvoch chodbách spieva sa pred a po každom zamestnaní veľkému Bohu chválospev so sprievodom hárf, pričom sa týmto chválospevom velebne rozlieha celý rozsiahly chrám.

[PS 19.15] Že hlavný okruh takého chrámu vyzerá pre vaše pojmy až príliš vznešene a nádherne, netreba sa ani zmieňovať. Kto je schopný prebudiť len trochu svoju fantáziu, ten si tiež bude môcť veľmi skoro učiniť malú predstavu. Ale dokonalejšiu predstavu si bude každý môcť učiniť až vtedy, keď bude môcť také divy vidieť vlastnými očami a tiež vlastnými jemnejšími ušami ducha počúvať hudbu nebies.

[PS 21.5] Čo sa týka vnútrajšku chrámu, je všetko zariadené tak, ako v obyčajnom obytnom dome; lenže namiesto špirálovito točených schodov uprostred obytného domu je tu postavený rovnako hladký biely stĺp, ktorý takmer v rovnakej hrúbke a v oblom tvare siaha až k najvyššiemu bodu strechy a nesie tak strechu. Tento stĺp je ale pravdaže vybavený točenými schodmi, z ktorých vnútri v rovnakej výške s vonkajším strešným cimburím vedú dve krížiace sa chodby, totiž od stĺpa strešným otvorom na vonkajšie cimburie strechy. Ale práve tu, vnútri chrámu, kde sa spájajú štyri, alebo vlastne dve krížiace sa chodby, skrze jednu dosť priestrannú kruhovú chodbu okolo stĺpu, vedú potom špirálovito točité schody okolo stĺpu celkom nahor až pod strechu. Všetko toto je tu celkom jednoduché a bez akejkoľvek ozdoby a vyzerá to takmer tak, ako keby to všetko bolo spojené z hladko ohobľovaných dosiek.

[PS 21.6] Na priečnej chodbe nie je už žiadna harfa: ale celá hudba spočíva tu zo štyroch nadmieru silne znejúcich pozáun, ktorých tón je taký silný, že následkom čistého slnečného vzduchu môže byť mnohokrát počuť aj tisíc míľ ďaleko.

1 2 3 4 5 Náhľad v mobile Impresum