Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 3 Domácnost Boží, Kniha 1

Pán jako Otec Svých dětí.

20. března 1840

Takto pravil Pán ke mně a ve mně pro každého a jest to pravdivé, upřímné a jisté:

1. Já jsem dobrý Hospodář; ani drobty se neztratí. Kdo u Mne ukládá svůj kapitál, tomu přinese vysoké úroky, a zůstane v Mém srdci uložený, a úroky porostou pro všechny věky věků. Vzhlédni vzhůru, pošetilče, a pohleď na hvězdnou oblohu! Kdo spočítal kdy Slunce, jejichž počtu konce není, a všechny Země, jsem kolem nich na tisíce u každého jednotlivého stvořil?! A Já pravím tobě, kterýž jsem pravdivý a upřímný v každém Svém slově: Za jeden fenik dám Zemi a za jeden doušek čerstvé vody jedno Slunce. V pravdě, pravím tobě: Nejnepatrnější služba lásky k bližnímu bude přenesmírně, nevýslovně odměněna!

2. Ty se Mne tážeš, zda jsou všude také lidé, jako zde na Zemi, kterou obýváš, a Já pravím tobě: Ano, všude jsou lidé: ti, kteří vycházejí z Mých útrob podle druhu útrob Mne poznávají; a kteří vycházejí z Mých rukou, podle Mých rukou Mne poznávají; a kteří vycházejí z Mých nohou, podle Mých nohou Mne poznávají; a kteří vycházejí z Mé hlavy, podle Mé hlavy Mne poznávají; a kteří vycházejí z Mých vlasů, podle Mých vlasů Mne poznávají; a kteří vycházejí z Mých ledví, podle Mých ledví Mne poznávají; a vůbec kteří vycházejí z kterékoli jednotlivosti Mého tělesenství, podle ni Mne poznávají. A jejich život a jejich blaženost odpovídá části, z níž vyšli, a jsou to všichni Moji tvorové, Mně milí; neboť Já jsem cele Láska a jsem všude Láska Sama.

3. Avšak lidi této Země jsem vyvolal z centra Svého srdce a stvořil je úplně podle Svého obrazu a měli by býti nejen Mými tvory, nýbrž Mými milými dětmi, které Mne mají poznávati ne jako Boha a Tvůrce, nýbrž jen jako svého dobrého Otce, který Si je chce po krátké zkušební době vzíti zase zcela k Sobě, aby tu měli vše, co má On Sám a mohli u Něho věčně přebývati a s Ním spravovati a říditi. Ale slyš, všichni Moji tvorové Mne milují jako svého Tvůrce ve věčné radosti své jsoucnosti; ale Mé děti; nechtějí svého otce a pohrdají Jeho láskou!

4. Hleď jsem smuten, když vidím, jak hodinu od hodiny tisícové a tisíckrát tisícové vadnou a odumírají! Ó, kdybych jim jen mohl pomoci! Není to smutné, když všemohoucí nemůže pomoci?!

5. Ty se Mne již zase tážeš, jak je to možné? Ó, ano, pravím tobě, to je velmi dobře možné! Hle, všichni Moji tvorové lpí na Mé moci, Mé děti však lpí na Mé Lásce! – Má moc přikazuje a děje se; Má láska si však jen přeje a svobodným dětem přikazuje ve vší jemnosti, a svobodné děti si zacpávají uši a nechtějí tvář svého Otce zříti. A poněvadž jsou, jako Já, svobodni, nemohu jim pomoci, když sami nechtějí. Má moc jde nade všecko; ale Má vůle je poddána Mým dětem. Toto by si měl však každý dobře zapamatovati: Já jsem váš Otec, jsem však také váš Bůh a mimo Mne žádného již není. Chcete Mne jako Otce – anebo jako Boha? – Vaše skutky Mně dají rozhodující odpověď.

6. Zapamatujte si tedy: Láska přebývá jen v Otci a sluje Syn. Kdo jí pohrdá, ten bude zůstaven mocnému Božství a bude o svou svobodu na věky oloupen, a jeho údělem bude smrt; neboť Božství přebývá také v pekle, ale Otec přebývá jenom v nebi. Bůh soudí vše podle Své moci; ale milost a život věčný jest jen v Otci a sluje Syn. Božství usmrcuje vše; avšak Syn anebo-li Láska ve Mně má život, dává život a oživuje.

7. Toto vše praví dobrý hospodář a spořivý Otec všem Svým dětem, aby se polepšily, aby se jednou ujali dědictví, které jsem jim od věčnosti tak věrně připravil a uchoval.

8. Svým přátelům a bratrům tedy řekni ve vší lásce Já, jejich přelaskavý Otec, jsem již otevřel Svou náruč, abych je vesměs na věky tiskl k Svému srdci. Ať se ode Mne již neodvrací, nýbrž ať upřeně hledí do tváře Mé, a Mé oko jim řekne, ano bude jim hlasitě zvěstovati, jak velice je miluji a jak upřímně to s nimi myslím.

9. Řekni jim: Já jsem jejich hříchy s Mých očí odklidil a umyl je do běla jako sníh; nyní již není překážky. Já jim již nechci být neviditelným Otcem ať Mne stále vidí a se Mnou laškují a se radují; všechny starosti ať svěří nyní Mně.

10. Ó, s jakou radostí se budu o ně příště starati. Ó, co jsou všechny radosti a blaženosti Mých nebes pro Mne, Otce oproti radostem a blaženostem být Mými milými dětmi milován jako jediný, pravý Otec!

11. Hle, všechny blaženosti vám dám za tuto jedinou blaženost, kterou jsem určil jen pro Sebe, a proto také nemají děti nazývati Otcem nikoho jiného nežli Mne, Mne jen zcela jediného; neboť Já jím také jsem a jsem jím také plným právem a nikdo Mi nemůže vzíti to právo, ježto Já jsem ten jediný, jedinečný a mimo Mne není již žádného.

12. Hle, budu ti je všechny (to jest tvé přátele a bratry; pozn.vyd.orig.) jmenovati jménem: H1 L V1 T S S A A S S (výklad těchto 10 písmen jest na konci tohoto svazku; vyd.) Ať přijmou všichni Můj Otcovský pozdrav, a ještě dnes chtějí-li, budou jim brány nebes, to jest. oči jejich ducha otevřeny, a Já budu ještě dnes přebývati v jejich srdcích. Jen jedno ať ještě s vytrvalostí činí, totiž ať své tělo myjí ve studni, v níž je živá voda a ať vezmou hůl, která je zpola černá a zpola bílá; ať jí v půli zlomí a černou část ať hodí světu pod nohy a bílou část ať podrží pro sebe na znamení, že se navždy rozešli se světem a s jeho tělem.

13. To však znamená tolik, že mají vážně v sebe vejíti, zcela se poznati a pak Mně ve svém srdci věrně a pravdivě přednésti své nalezené nedostatky. Já vyhladím nečistotu z jejich srdcí a naplním je ohněm Své božské otcovské lásky. A takto očištěni ať se pak ukážou knězi zpovědí a ve zpovědi; a potom přijdu a budu s nimi konati u oltáře hostinu radosti.

14. Řekni jim ještě k tomu, ať nenaráží v církvi a na církev; neboť každý pokrm, který Já doporučuji, očišťuji pro toho, kdo jej chce v duchu a v pravdě požívati, a potom ať jej požívá bez starosti. Co Já dávám Svým dětem jest čisté a nebude vnější formou znesvěceno pro ty, pro které jsem to požehnal. Chrámu požehnám a místo, kde se budou nacházeti bude svaté; neboť Já, jejich svatý Otec budu tu uprostřed nich, kamkoli půjdou, a ani vlas na hlavě nebude jim zkřiven.

15. Řekni jim zcela určitě a jistě: Má láska čeká na ně, a Svou náruč dříve neuzavru, dokud všichni nespočinou v Mé náruči, kde budou tváří v tvář hleděti na svého přelaskavého, svatého Otce a radostem jejich nebude nikdy konce. Amen!

16. Řekni všem, kdož Mne hledají, že Já jsem stále doma, nikdy nevycházím, a že jsem neurčil jen určité hodiny nebo doby, kdy lze ke Mně přijíti jako ke králům země a ke všem velkým světa. Tedy nejen v sobotu anebo ve svátek, nýbrž v každé minutě jest Mně milující srdce milé, a ani v noci jsem ještě nikdy nezavřel před nikým dveře; kdykoli tedy zatlučete, řeknu „dále“!

17. Musíš a můžeš již nyní svobodně říci, zda jsem tě kdy k něčemu v určitý čas přinutil, či zda nebylo ponecháno vždy tvé svobodné vůli, by ses odebral ke Mně a tázal na cokoli, co jsi chtěl věděti, a zda jsem ti kdy zůstal dlužen jedinou odpověď! A když ses Mne tázal z pekla, odpověděl jsem ti; a když jsi byl na zemi, mluvil jsem s tebou; a v nebích mluvil jsem s tebou. Dnem a nocí je Mé ucho stále obráceno k tobě. Co zde píšeš, píšeš přece jen podle svého času a volné chvíle, a Mně je to vždy zcela vhod, a pokud chceš, a kolik chceš, a hleď, Mně je to vhod! Proto řekni jim zcela upřímně; Mně je zcela jedno, kdy ke Mně někdo přijde, bude vyslechnut a přijat!

18. Řekni dětem, aby se mi neposmívali, nýbrž ať to berou vážně. Řekni jim Já nejsem naprosto žádným šprýmařem ani nějakému žertu nerozumím; neboť míním to vážně se všemi, s velkými i s malými i s mladými i se starými, s muži i s ženami. U Mne výjimek není.

19. Neboť hleď, Své tvory, kteří se k ničemu nehodí, rozdrtím okamžitě a zničím na věky; ale pro Své děti mám též množství trestů a neposlušné budu trestati do poslední kapky krve a pak jistě poznají, že jsem aspoň Pánem v domě, když Mne již nechtějí poznávati jako milujícího, svatého Otce.

20. Běda však těm, kdož Mé otcovské trestání zneuznávají a nesprávně si vykládají! Pravím ještě jednou: běda jim Ty Otec zavrhne a oni budou mít co dělati se svým neúprosným Bohem. To pravím tobě jako špatnému, línému sluhovi. Amen. Já Jehova Amen.

Kapitola 3 Náhled v mobilu Impresum