Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 4 Domácnost Boží, Kniha 1

Pravá církev.

22.března 1840

Takto pravil Pán ke mně a ve mně pro každého a jest to pravdivé, upřímné a jisté:

1. Má milost jest bohatý poklad; komu jí se dostává, ten nebude mít nikdy v ničem nikdy nedostatek ani časně ani věčně. Proto se má každý snažiti, tuto milost si ihned osvojiti; neboť dávám ji každému, kdo ji jen chce vždy míti.

2. Neboť hleď, chcete-li odpuštění hříchů, odpouštějí se vám, konáte-li pravé pokání skrze Ježíše, jenž je Mé živé slovo a láska ve Mně a brány nebeské jsou vám otevřeny, a chcete-li dovnitř, můžete dovnitř a můžete tu zříti tvář vašeho svatého Otce, jímž jsem Já, věčný Bůh Jehova.

3. To můžete učiniti pomocí živého slova, které jest Ježíš Kristus aneb věčná láska a moudrost ve Mně, z níž se rodí vše dobré a pravdivé. Láska jest vám dána od počátku; neboť ona jest nejvýš vlastním životem ve vás, tak jako je moc v Mých tvorech, která sice vychází také z Mé lásky, ale přece jen to není láska sama, protože v ní není svobody, nýbrž jen působení lásky, které však o sobě jest bez života, - proto také vše, co vychází z moci, jest o sobě mrtvá hmota, jejíž život jest jen zdánlivý, - ve skutečnosti je to však smrt.

4. Proto upíná-li někdo svou lásku na hmotný svět, bude jeho láska o sobě umačkána mocí smrti, a následek je pak úděl hmoty a nebo-li smrt.

5. Kdo však obrací svou lásku ke Mně a upíná na Mne, ten spojuje svou lásku opět s Láskou aneb s životem všeho života; ten pak oživne skrz naskrz.

6. Nyní však pohleď: Láska o sobě jest však slepá a temná a tím právě svobodná a nezávislá, - ale také tím právě ve velikém nebezpečí, že se ztratí a zahyne.

7. Proto přidávám ke vší lásce ke Mně podle stupně její velikosti také ihned náležitý podíl světla, a to jest. dar a sluje milost a tuto milost vlévám každému člověku podle stupně jeho lásky.

8. Proto má-li někdo lásku, ježto v sobě oživuje Můj Zákon, jenž jest nejvyšší láska, budou nad něj vylity proudy světla, a jeho oko bude pronikati Zemi a bude zříti hlubiny nebes.

9. Řekni dětem a řekni všem, ať jsou kteréhokoli náboženství – ať římští či protestanti, ať Židé, či Turci, či brahmíni, či temní pohané - , krátce všem budiž řečeno: Na Zemi jest jen jedna pravá církev, a tou jest láska ke Mně v Mém Synovi, kteráž jest však svatý Duch ve vás a oznamuje se vám Mým živým Slovem, a toto Slovo je Syn a Syn je Má láska a jest ve Mně a Já Ho zcela pronikám, a My jsme jedno, a tak jsem Já ve vás, a vaše duše, jejíž srdce jest Mým příbytkem jest ona jediná pravá církev na Zemi. Jedině v ní jest věčný život, a ona jest samospasitelnou.

10. Neboť hleď, Já jsem Pán nade vším, co tu jest! Já jsem Bůh, věčný a mocný a jako takový jsem také váš Otec svatý a přelaskavý. A toto vše jsem v Slově; Slovo pak jest v Synu, a Syn jest v lásce, a láska jest v Zákonu, a Zákon jest vám dán. Zachováváte-li jej a jednáte-li podle něho, pak jste jej do sebe přijali; pak se stane ve vás živý a povznese a osvobodí vás, a pak již nebudete pod Zákonem, nýbrž nad ním v milosti a ve světle, což vše jest Má moudrost.

11. A to jest. ona blaženost aneb ona Říše Boží ve vás aneb ona samospasitelná církev na zemi a v žádné jiné církvi není věčného života nežli jedině v této.

12. Či myslíte, že přebývám ve zdech, nebo v obřadech, nebo v modlitbě, anebo v uctívání? Ó, nikoli, velice se mýlíte, neboť tam nikde nejsem – nýbrž jen kde je láska, tam jsem také Já; neboť Já jsem Láska aneb život Sám. Já vám dávám Lásku a Život a spojuji Se jen s láskou a Životem, ale nikdy s hmotou neboli se smrtí.

13. Neboť Já jsem smrt přemohl a Božství Si učinil poddaným proto, abych měl všechnu moc nade vším, co tu jest, a aby Má láska vládla věčně a oživovala vše, co jest jí poddáno.

14. A jak si tedy můžete myslet, že bych na vás čekal v smrti, když jsem přece Život Sám?! Proto jděte napřed do pravé církve, kde je uvnitř život – potom teprve do církve mrtvé, aby se skrze vás stala živou!

Kapitola 4 Náhled v mobilu Impresum