Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 6 Domácnost Boží, Kniha 1

Podobenství hvězd.

1. A nyní vzhlédni od Země k Slunci, které jest věrným obrazem znovuzrozených! Podívej se přesně a brzy zpozoruješ, že se na jeho pásu vyskytují mnohdy skvrny. Hle, s hlediska přírodního jsou to, jak říkáte výbuchy z nitra jako u sopek Země a odpovídají výbuchům zloby Božství a malým stopám Jeho všeničící moci, která se podle povahy světa dává na zemi dílem vždy poznávati velkými či malými bouřemi, podle velikosti těchto skvrn; avšak zato se tu Láska stává vždy tím činnější a mírní vše opět vodou slitování a na Slunci velkými přívaly z břehu prostého moře Její slitovné milosti. A hle, tak bývá vše opět uvedeno do největšího řádu, a mimo tento řád, v němž jsem od věčnosti, věčností, věčně Láska Sama, a z něhož a v němž vše, co jest učiněno bylo, nemůže nic trvati, ani vznikati, kdo z tohoto řádu podle své svobody vystupuje, jedná proti Lásce a proti životu a zahyne na věky.

2. Nyní jsi zřel Slunce a pochopil je co do přirozenosti, která jest a býti musí jednoduchá, aby mohla trvati k účelu, pro který tu z řádu lásky jest a býti musí.

3. Obrať svůj zrak ke znovuzrození ducha, a k národu Božímu, a k Zákonu Lásky a k Životu svobody ve světle milosti z vod slitování, a před tvým zrakem se bude vznášeti odhalené Slunce, a žádný pohyb v něm ti nezůstane ukryt.

4. Avšak hleď, také Slunce má své póly, z nichž veškeré jeho světlo a teplo rozlévá ze středu klidu milosti přes celý jeho rozsah, a kdyby nemělo klidu pólů, nemělo by ani světla. Neboť hle, klid jest k přijetí světla nevyhnutelně nutný a musí se rovnati klidu lásky v Bohu; jen v klidu přichází vnímavost pro Život a Světlo.

5. A hle, je-li vzduch klidný, pak jest také na Zemi čisto a jasno, vanou-li však různými směry prudké větry, dostavují se brzy černé mraky a zatemňují světlo.

6. Vaše touhy se podobají větrům, jimiž býváte všelikými starostmi obklopeni, které zabraňují vlévání světla milosti do vás podobně jako mraky přihnané větry zabraňují slunečním paprskům dopadati na Zemi.

7. Proto se nemáte vůbec starati, nýbrž se všemi touhami a z nich vznikajícími starostmi se máte ke Mně obrátiti a Mně je svěřiti, abyste měli klid a abych se mohl stále do vás vlévati.

8. A hle, jako se Země kolem svých pólů klidu z Mého řádu, který způsobuje moc Mé lásky pravidelně otáčí, aby žádná strana nezůstala neosvětlena, tak mají také vaše veškerá jednání vycházeti z Mé lásky, která jest ve vás původně i dodatečně podle vaší způsobilosti skrze dané slovo věčné Lásky v zákoně milosti a slitování, a jako noc občerstvuje Zemi, tak vás bude občerstvovati Láska a jako den Země budete osvětlováni světlem Slunce milosti.

9. Máte býti jako zima, která je chladná v klidu, čímž však je také co nejvíce způsobilá k přijetí tepla až do nejhlubších hlubin Země. A u koho se dostavila zima, u toho se také dostaví jaro, které se podobá prvému životu lásky ve vás a z života lásky, která se ve vás stala skrze milost silnou a nejúplnější účinností léto a dostaví se klidný podzim a plody skutků lásky a milosti, v níž pak jako zcela znovuzrození vejdete v život Slunce, abyste zřeli tvář vašeho svatého Otce a abyste jako to Slunce svítili všemu světu velkou silou milosti, lásky a slitování vašeho převelice dobrého, svatého O t c e.

10. Kdo však není jako Měsíc a není jako Země, nemůže býti také jako Slunce, - nýbrž jest jako kometa nemající ani v nejmenším žádné pevnosti a veškeré její bytí jest ukradené z výlevu milosti Sluncí, a její dráha jest nepořádná, jako cesty zlodějů a lupičů a bázní světla bude poháněn od jedné světové hlubiny do druhé a nenajde již nikdy klidu na věky, a na všech jeho cestách ho bude pronásledovati i bude ho osvětlovati jeho nicotnost.

11. A na konec se mu ještě povede jako létavicím, které pro svou nicotnost bývají z milosti vrhány a odmršťovány a lupem milosti stravovány, neboť ukradené světlo je na věky zničí a budoucně jich již nebude, podobně jako plodů stromů, které vyráží příliš záhy světlo, nežli ještě láska upevnila; a poněvadž nemají pevnosti, neboť mají příliš málo spojení lásky, stávají se slabší a slabší, padají pak se stromu a bývají rozšlapány a zničeny.

12. Nuže hleď, zde máš před sebou odhaleny Slunce, Země, Měsíce, vlasatice a létavice v celé jejich podstatě a v celém jejích významu a tak i všechny a každou jednotlivou část od největší do nejmenší!

13. Duch lásky a milosti je ve vás, a jest ve vší moudrosti. Kdo jej slyší, ten vystihne v hlubině hlubin vše, a vypátrá mrtvé, a oni mu budou odpovídati a prohlédne živé, a jejich láska ho bude občerstvovati a jejich světlo potěšovati, a přiloží-li ucho k Zemi bude mu tráva vyprávěti tajemství lásky, a Země mu odhalí své hlubiny, a hory budou naslouchati jeho hlasu, a zvuk jeho řeči bude pronikati morek Země, a pohlédne-li na moře, prosvětlí paprsky jeho očí všechny jeho kapky a proniknou každé zrnko písku, a duchové, pokud v nich v soudu ještě čekají, budou prositi k světlu jeho očí, jako ryby a červy moře a vod k pochodni držené za doby noční nad povrchem a nechají se chytati za účelem vysvobození ze žalářů věčné noci a budou poznávati lásku a utišovati žízeň z vod slitování a vzrostou ze slabosti a síle z lásky Otce a Slova, kteréž jest Láskou v Otci, a Ducha, který je silou v obou.

14. A hle, tomuto všemu a ještě mnohému jinému bude vás Můj Duch učiti, budete-li Jeho hlas slyšeti! Ale Jeho hlas není hlasitý nýbrž velmi tichý, - ale právě proto vše pronikající jako teplo lásky, a jako světlo milosti, a jako síla slitovné lásky vašeho Svatého Otce.

Kapitola 6 Náhled v mobilu Impresum