Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nájdení 0 - 20 z 301

[DB 1.0.2] Kdo toto dílo bude čísti s pokorným a věčně věřícím srdcem, tomu se z něho dostane všeliké milosti a požehnání, a pravého autora v tomto díle nezneuzná. Čistě rozumové kastě je však beztoho jedno, čte-li Daniela, či Sir Waltera Scotta, či Rousseaua, anebo Hegela; neboť rozum světský bere vše světsky a výše stojící sdělení shora považuje za pouhý sebeklam neučených, ale od přírody na fantazie bohatých lidí, kteří by rádi svými mystifikacemi za něco platili a něčeho dosáhli, protože na cestě čistě rozumové nemohou ničeho dosáhnout, neboť tato cesta jim nutně chybí!

[DB 1.31.13] A hle, když pak Meduhed po sedmdesátidenní cestě přišel ku předem jemu určenému břehu velkého vodstva země, které nazýváte dnes „Tichý ocn“, a které u břehu svítí nažloutle, dílem pak také na nejhlubších místech dalekých tratí míšením barev na měďnatou sůl bohatého dna s lámajícími se v něm slunečními paprsky zcela modře, tu se se svými zástupy utábořil podél břehů v krajině dobrými plody hojně obdařené, která byla právě onou krajinou kde Já jsem ho chtěl míti.

[DB 1.130.14] O Asmahaeli, velký, vznešený, svatý přelaskavý, nadevše nejmocnější Bože a Pane! Tebe konečný duch nikdy nepochopí, a každý kdo by Tě chtěl zbádati, se ztratí do věčné noci Tvé moci! Ano, již rosná vodní kapka jej pohltí do svých nesčíslných bezedných hlubin a pohlcený se ze sebe věčně nikdy v nekonečném ocnu jediné rosné kapečky a jejich nesčetných divů nenalezne!

[DB 1.136.22] Nežádám-li tedy od tebe a od vás všech nic více nežli jedině opravdový přelaskavý Otec a zdržují-li vás ode všeho, co vám i jen v nejmenším ztěžuje život a ponenáhlu má v zápětí za sebou nevyhnutelnou smrt – kterouž jest vždy přibývající na vlastní vůli spočívající slepota, která, nemohouc při všech nekonečných idlech dospěti nikdy k cíli, konečně se hněvivě roznítí a spílá Tvůrci, nazývajíc Ho obyčejným, náladovým hudlařem a tak se vždy ještě více zatemňuje a usmrcuje, - jsem pak takovým, jakým jsi Mne v sobě nalezl?!

[DB 1.163.13] Set pravil tázajícímu: „Milý synu Kaeame, dobře poznáváš, co je člověku možné anebo nemožné; ale jak přesto vše jsou člověku v Bohu a skrze Boha mnohé věci možné, to dnes nepochopíš. Ale těšte se na zítřejší den, tu se vám všem ukáže velké světlo! V tomto světle budou všechny kouty vašeho srdce plně osvětleny, a vy pak přejasně uzříte možnost takových událostí!

[DB 1.163.17] Kaeam poděkoval za toto vznešené poučení a poté opravil: „Ó, Ty. Jehož slova nyní naplňovala jak života plný dech mou celou bytost, nedovolil bys mi, abych se opět až dovedu své k chatrči, která mně již dlouho slouží za místo odpočinku opět ihned navrátil sem a abych strávil noc jen v tvé na mně tak nadmíru blahodárně působící blízkostí, i když také mimo chatu Adamovu?

[DB 1.163.18] A vznešený Abedam odvětil jemu řka: „Kaeame, učiň, jak toho žádá láska tvého srdce! Máš-li však úplnou důvěru a poznáváš-li v sobě, že je zde více, nežli co pojímá tvá chata, pak slož všechnu svou starost k zemi a následuj nás ihned do chaty Adamovy; jest v ní dost místa!“

[DB 1.163.19] A Kaeam vysoce potěšen odvětil: „Ó, Vznešený! Jak sladké jest slovo Tvé! Kdo se může protivit, když je uslyší?!

[DB 1.164.1] Když to pak ještě ostatní čtyři nemohli ještě pochopiti – protože v určité vzdálenosti nemohli pro hlomoz domů táhnoucího zástupu lidu nedokázali mnoho z oné rozmluvy rozuměti, – co měl Kaeam v úmyslu učiniti, přistoupili blíže a tázali se ho na to.

[DB 1.164.2] Kaeam však jim odpověděl, řka: „Jelikož se mne tážete, tedy vám odpovím, že zůstanu u toho, který nás zachránil; rovněž tak můžete i vy učiniti, chcete-li!“

[DB 1.164.3] Ostatní se však opět tázali Kaeama, co se tu má státi se ženou a dětmi a ještě s ostatnímu věcmi.

[DB 1.164.4] A Kaeam jim opět odpověděl: / Tím, že zůstanu, učinil jsem již vše! / Ten, jenž Zemi nenechal rozpadnout se dnes, / a nezpřetrhal pouta její od nebes, / ten do zítřka mě jistě neoslyší / a postará se dobře o moji chudou chýši.

[DB 1.164.7] Ostatní však nerozuměli, co jim Kaeam odhaloval, / tázali se ještě jednou co chtěl těmito slovy říci.

[DB 1.169.1] A když toto vznešený Abedam k oněm třem promluvil, vyzval je, aby Ho následovali. Sám pak šel napřed a podle Sebe nechal kráčeti Henocha a Lamecha. Jemu v patách následovali známý Abedam, po jeho pravém boku Jared a po jeho levém boku Metuzalém. Za těmito třemi následovali Enos, Kenan a Mahalalel, a k těmto třem se pak teprve připojili Kaeam a Jura, Bhusin a Ohorion.

[DB 1.169.11] „Poslyšte všichni, kteří jste zde přítomni a byli jste svědky této noci a až na jediného Kaeama, též celého včerejšího dne! Abyste si vždy připomínali, kdo byl, jest a věčně bude Ten, který k vám přišel a Sám vás učil pravé cestě lásky a tedy také pravé nekonečné moudrosti z ní, - nikoli moudrosti světa k většímu obtěžování hlavy a ještě k většímu obtěžování srdce, nýbrž pravé moudrosti v duchu lásky a veškeré pravdy z ní, což je pravý svobodný, věčný život.

[DB 2.47.34] A ihned se přihlásil také čtvrtý a pravil, jako kdyby mluvil sán pro sebe: „Ty ideje nejsou špatné; ale prvá idea se mi zdá nicméně lepší, byť i trpčí.

[DB 2.79.14] Jeho silný hlas, daný mu z téže školy, vám ukázal: předně, že v prsou zavládá více síly a pevnosti nežli v hlavěa za druhé vám sdělil přesnou míru, o jak mnoho je anebo aspoň má být láska mocnější než rozum; a za třetí – z této Mé školy vám ukázal mocí svého hlasu, kterému museli jeho bratři a sestry mlčky naslouchat, že hlava i se všemi smysly se má poddat, vystupuje-li srdce jako zřejmě lepší učitel. Rozumíš tomu, Můj milovaný Henochu?

[DB 2.127.4] Když však byl asi hodinu i s mnohými jinými tisícerými myšlenkami a ideami notně rozeštván, tu konečně u sebe zvolal:

[DB 2.263.9] Nyní ti však také pravím, že tato tvá slova mne přivedla k cíli blíže, nežli by ses snad domníval. Ano, můžeš věřit, že se mi božsko – lidská idea stává také jasnější a jasnější a že má mysl se již tak velice proti tomu nevzpírá, jen přestrojení toho Chudého dost dobře nechápu.

[DB 3.64.10] Ježto však na druhé straně není člověk svým tvůrcem, nýbrž jsi jím jen Ty, proč je tedy v něm pud, který nesmí být podle Tvého řádu realizován? Vždyť si přece člověk nedal sám takový nebezpečný pud?!“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Náhled v mobilu Impresum