Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 1 Velké evangelium Janovo, Kniha 1

1. - Krátký úvod k porozumění hlubokého smyslu duchaplných slov evangelia Jana, miláčka našeho Pána a Spasitele Ježíše.

Jan 1,1. Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.

1. Tento verš byl příčinou spousty všelikých mylných výkladů; ba dokonce naprostí neznabozi používali tohoto textu právě k tomu, aby jím tím jistěji popírali Mé Božství, ježto Božství vůbec zavrhovali. Nebudeme však nyní znovu uvádět takové chytačky, čímž by se zmatek ještě zvětšil, místo aby se zmenšil, nýbrž přijdeme pokud možno ihned s nejkratším vysvětlením; toto vysvětlení samo jako Světlo ve Světle světla bude samo sebou vyvracet a potírat omyly.

2. Jeden hlavní důvod neporozumění takových textů je ovšem bohužel ve velmi nedokonalém a nesprávném překladu Písma z původního jazyka do jazyků přítomné doby; ale je to tak dobře. Neboť kdyby nebyl duch takových textů tak dobře skryt jak je, dávno by již bylo to nejsvětější v nich nanejvýš znesvěceno, což by bylo největším zlem pro celou Zemi; takto se však hlodalo jen na kůře a nemohlo se dospět k živé svaté věci.

3. Nyní je však na čase ukázat pravý vnitřní smysl takových textů všem, kteří jsou toho hodni; nehodnému to však přijde draho, neboť při takové příležitosti nedám se Sebou žertovat a dohadování se, nikdy nepřijmu.

4. Po této nutné připomínce následuje nyní vysvětlení; jen k tomu ještě poznamenávám a pravím, že tu půjde jen o vnitřní duševno-duchovní smysl, nikoli však také o nejvnitřnější nejčistší smysl nebeský. Ten je příliš svatý a může být dán neškodně pro svět jen těm, kteří jej hledají životem podle slov evangelia. Pouze vnitřní duševno-duchovní smysl lze však snadno nalézt leckdy již správným překladem přiměřeným době, což se nyní ihned ukáže při vysvětlování prvého verše.

5. Velmi nesprávný a vnitřní smysl velmi zastírající je výraz „na počátku“, neboť tím by se mohla popírat a v pochybnost uvádět dokonce i věčná jsoucnost Božství, což také učinili někteří starší světští mudrci, z jejichž školy vyšli také vlastně soudobí neznabozi. Podáme-li však tento text správně, objeví se obal velmi tenký a nebude nesnadné zcela dobře a mnohdy velmi přesně postřehnout takovým lehkým obalem vnitřní smysl.

6. Takto však nechť zní správný překlad: V Prazákladu nebo také v Prapříčině (všeho Bytí) bylo Světlo (velká svatá tvůrčí Myšlenka, podstatná Idea). Toto Světlo nebylo jen v Bohu, nýbrž také u Boha, t.j. Světlo vystoupilo jako bytostně viditelné z Boha a bylo tedy nejen v Bohu, nýbrž i u Boha a oblévalo jaksi to prabožské Bytí, čímž se již jeví být položen základ k budoucímu vtělení Boha, což se stane také již samo sebou zcela jasně zřejmé z příštího textu.

7. Kdo anebo co tedy vlastně bylo toto Světlo, tato velká Myšlenka, tato nejsvětější základní Idea všeho příštího, bytostného, nejsvobodnějšího Bytí? - Nemohlo to být nic jiného než právě Bůh Sám, protože v Bohu, skrze Boha a z Boha nemohlo se objevit nic jiného nežli jen Bůh Sám ve Svém věčně nejdokonalejším Bytí; a tak může tento text znít také takto:

Kapitola 1 Náhled v mobilu Impresum