Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 1 Velké evangelium Janovo, Kniha 10

1. - Návrh Římanův na nejrychlejší rozšíření nauky Páně.

1. Poté jsme se odebrali opět do přírody a to na břeh, kde jsme byli již časně zrána.

2. Když jsme tu nějakou dobu beze slova strávili, přistoupil ke Mně Říman a pravil: „Ty jediný a jedině opravdový Pane a Mistře, Jenž jsi pln nejčistší lásky, moudrosti a božské síly, nyní mě napadla zvláštní myšlenka. Pro lidi na této Zemi nemůže zajisté být nic blaživějšího, šťastnějšího a tedy také žádoucnějšího, nežli aby byla Tvá nauka s její živoucí nejvýš divuplnou silou mezi nimi co možno v krátké době rozšířena; a podle mého mínění nešlo by to zrovna tak těžko!

3. Hle, Ty jsi všemohoucí; stačí Ti jediná, všemohoucností Tvé vůle naplněná myšlenka a na celé Zemi nebude již ani jediného pohanského chrámu a ani jediné modly! Budou-li tyto hlavní opory staré, temné a neblahé pověry s cesty odklizeny a to bleskurychle v téže době na všech místech Země, pak se tím lidé jistě poděsí a brzy poté začnou přemýšlet, jak a proč se to stalo a co to má znamenat.

4. Potom nechť ti mnozí, kteří mají náležitou a opravdovou známost o Tobě a o Tvém Království, předstoupí před částečně zastrašené a částečně žasnoucí a po příčině tohoto zjevu se tázající lidi a začnou je ve jménu Tvém učit a najdou-li někde nemocné, také je uzdravovat, jako uzdravili Tvoji již vyslaní učedníci v Joppe tamní nemocné - a já myslím, že by takovýmto mimořádným způsobem byla Tvá nauka co nejdříve a co nejjistěji všemi lidmi přijata! Lidé to dokázat nemohou, protože nemají na to prostředky; Ty však prostředky máš, kterými by se toto největší dílo rychle uskutečnilo. Copak by to nebylo možné, či bylo by to v rozporu s Tvou moudrostí a s Tvým řádem?“

5. Pravil jsem JÁ; „Ano, příteli, kdybych byl jen pouhý člověk a myslel a soudil podle tvého způsobu, pak by byla taková věc již přijatelná; ale Já, jako věčný Mistr veškerého jsoucna a života, vidím a posuzuji tuto věc zcela jinak nežli ty a nemohu tedy přistoupit na tvou radu.

6. Kdybych zničil najednou všechny modly i s chrámy, které jim vystavěli lidé, pak bych musel napřed úplně smést s povrchu zemského jejich kněze; kněží jsou však také lidé nadaní svobodnou vůlí a určeni, aby se sami rozvíjeli a založili v sobě život duchovní a mezi modlářskými knězi je jistě také mnoho těch, kteří již dlouho u sebe skrytě pátrají po pravdě záhrobního života duše a proto by nebylo moudré zničit je proto, že jsou to modlářští kněží.

7. Kdyby však byly všechny ty chrámy s modlami najednou zničeny a kněží by zůstali, pak by kněží označili lidu tento zjev za hněv bohů a vzápětí by nutili lid všemi po ruce jim jsoucími prostředky k nesmírným a také ukrutným obětem. Kněží beztoho na mnohých místech - stává-li se lid vlažný - dělají to, že zničí za noci ten či onen chrám a pak hlasitě oznamují v lidu hněv a pomstu uraženého boha, načež se pak lid stává ještě zatemnělejší, pověrčivější a k obrácení nepřístupnější.

8. Mimoto divy a všeliká znamení nejsou vhodným a pravým prostředkem k obrácení, zejména pro lid ještě příliš málo v duchu probudilý. Zajmou sice rychle a snadno člověka a neodolatelnou mocí ho přimějí k tomu, aby nepochybně věřil tomu, co se mu k víře předkládá; v této době jsou však - jako také byli v dobách dřívějších a povždy také budou v budoucnu - mezi knězi všelijací mágové, kteří konají všeliké falešné zázraky a znamení. Kde však má lid poznání a jasný úsudek, aby rozeznal zázraky falešné od pravých a pravdivých?

9. Kdybych ti udělil schopnost konat mezi pohany pravá a opravdová znamení, ale pohanští kněží by konali, podobně jako dřívější Esejci naproti tobě také zcela podobná falešná znamení, jak potom slepému lidu dokážeš, že jedině tvá znamení jsou pravá?“

10. Pravil Říman: „Ano, ano, Pane a Mistře, Ty máš ve všem pravdu; jedině světlá pravda to je, skrze niž budou moci časem lidé dospět k opravdové vnitřní životní svobodě!

11. Před námi, slepými pohany, je k úplnému důkazu Tvé božskosti jistě nutné konat taková znamení a zázraky, které - pokud jsme obeznámeni se starým oborem mágů - není s to žádný člověk vykonat a Tobě tedy také náleží, abys vedle Své nauky, která je sama o sobě tím největším zázrakem, konal také znamení a zázraky, abychom tím jasněji poznali, že Tvá slova nejsou slova lidská, nýbrž slova Boží; ale budou-li jednou Tvoji učedníci hlásat Tvou svatou nauku ostatním lidem a učit již tak, jako jsi ji učil Své učedníky Ty, bude také jako nejčistší a nejživotnější pravda z nebes přijímána, poznávána a jednáním zachovávána a sama bude konat největší znamení a zázrak tím, že lidé podle ní věrně jednající dosáhnou v sobě toho, co slibuje. Ale bude to ovšem dlouho trvat, nežli se dostane tato svatá nauka nezfalšovaná ke všem lidem Země! Ale Ty jsi Pán a nejlépe víš, kde, jak a kdy bude nějaký národ zralý pro tvou nauku.“

12. Pravil jsem JÁ: „Ano, příteli, je tomu tak a nyní jsi soudil správněji nežli dříve se svým okamžitým zničením všech bůžků a jejich chrámů!“

Kapitola 1 Náhled v mobilu Impresum