Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 38 Velké evangelium Janovo, Kniha 10

38. - Pán napomíná rabína.

1. Ale starý rabín, který se byl dosud ještě neodvážil okusit víno, přistoupil ke Mně a prosil Mne o dovolení, aby směl též okusit zázračné víno.

2. A JÁ jsem pravil: „Ty jsi sice více pohan nežli všichni ostatní pohané, aniž uvažuješ, že dvěma pánům, kteří jsou navzájem nepřáteli, nemůže nikdo sloužit, jelikož potají musí být jednomu nebo druhému nepřítelem a přitom však musí každému činit to, co od něho žádá. ti může někdo sloužit Bohu a zároveň mamonu světa?! A ty jsi to přece již odedávna činil! Proto změň své srdce a napij se vína pravdy, aby se v tvé duši vyjasnilo!“

3. Poté vzal rabín též pohár naplněný vínem a vyprázdnil jej až do dna.

4. Když měl víno v sobě, propukl také on ve velikou chválu vína a Mé moci a ke konci své chvály pravil mávaje vysoko ještě jednou naplněným pohárem (rabín): „Ano, Ty jsi již Ten, na Něhož všichni Židé a též pohané tak dlouho marně čekali! Proto sláva Tobě, Synu Davidovu a sláva také všem lidem na Zemi skrze Tebe! Sláva budiž Bohu na výsostech a Tobě, Jeho Synu!“

5. Pravil jsem JÁ: „Tvá řeč byla nyní dobrá; ale budeš-li ještě jednou volat také slávu vysokým bohům Říma, pak nebude smrt daleko od tebe! Být vpravdě přítelem všech lidí, ať Židů či pohanů je dobré a správné a je to také Má vůle - neboť také Já nechávám Své Slunce stejnou měrou zářit a svítit nad Židy i pohany -; ale lidi, kteří úpí ve staré slepotě, posilovat ještě v jejich bludu, místo aby byli z opravdové čisté a nezištné lásky k bližnímu vedeni na cestu Prasvětla, je horší nežli být zlodějem a lupičem. To si zapamatuj, starý dvojaký učiteli, který jsi často se žhoucí horlivostí učil Židy Boha Abrahamova, Izákova a Jakobova a hned poté jsi šel do školy pohanů a před nimi jsi Boha Abrahamova, Izákova a Jakobova snižoval a zesměšňoval! Buď buďto dokonalým Židem anebo buď pohanem, nalezneš-li v pohanství větší uklidnění pro svou chameleonskou duši!“

Kapitola 38 Náhled v mobilu Impresum