Help

jakob-lorber.cc

Помоћ

Претрага

Можете тражити речи или делове речи. Можете тражити стих (БД 1.1.1) или више њих (БД 1.1.1-3). Можете тражити више речи да се налазе у једном те истом стиху. Наслов и предговор се не претражује. Велико или мало слово није битно. Не претражује се једно слово. Претрагу је могуће ограничити на само једну књигу.

Помоћу одређених знакова могуће је утицати на претрагу.

Пажња: При претрази помоћу посебних знакова није могуће тражити речи мање од четири слова.

+Укључује реч у претрагу у једном те истом стиху.
-Искључује реч из претраге у једном те истом стиху.
*Служи при скраћеном упиту. Додаје се иза саме речи. Неће се приказати предлози, префикси и сл.
"Под наводницима дословна претрага.
%Приказаће целе речи. Такође ће начи стихове који садрже једну од две наведене целе речи. Свеједно је где ће се ставити тај знак.

Примери

+Јакоб -ЛорберНаћиће стихове који садрже "Јакоб", а не и "Лорбер".
врх*Наћиће "врх", "врхови", "врховни" итд., неће нпр. "сврха", "поврх".
"откуд питаш"Наћиће дословни цитат.
%братНаћиће "брат", "братом" и сл., а неће нпр. "обратити", што би био случај без знака %. Могуће је тражити и више речи истовремено.

Претрагу прикачити и управљати преко URL-а

Претрагом се може управљати и преко URL-а. Једноставно претражити па копирати URL. Могуће је и саставити URL. Нпр. за претрагу "Божјег домаћинства 1.1.1" (скраћеница: HG) домен позвати са додатком /index.php?s=HG1.1.1 . Могуће је пренети и сваки други појам. За претрагу посебног језика потребно је додати скраћеницу &l= , дакле нпр. &l=sr за српски, &l=de за немачки, &l=en за енглески.

Мобилни приказ Импресум