Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 1 List Laodicejským

1. Pavel, vůlí a milostí Boží apoštol Ježíše Krista, a bratr Timotheus.

2. Svaté obci Laodicejské a všem věřícím bratřím v Ježíši Kristu v ní a moudrým v duchu Božím. Milost budiž s vámi a pravý pokoj od Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista!

3. Děkujeme a chválíme a velebíme v každé době Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, a máme velkou starost o vás a modlíme se povždy za vás k Bohu.

4. Neboť skrze Ducha Páně a skrze bratra Epafra a Nymfa jsme slyšeli, že jste v některých věcech odpadli

5. a zvolili jste si biskupa a duchovenstvo a chcete dělat z Krista modlu – a určili jste si dům, jeden den a lemovaná roucha.

6. Tak jako to bylo dílem mezi pohany a mezi Židy, kdy ještě před Bohem platila obřízka těla, kterou Bůh nařídil za Otce Abraháma na znamení živé obřízky ducha skrze Ježíše Krista ve vás.

7. To však vám dávám nyní vědět, abyste zvěděli, jaký boj musím nyní snášet kvůli vám, kteří jste viděli i neviděli mou osobu,

8. a abyste byli důtklivě napomenuti ve svých srdcích a pak soustředili svou lásku, v níž je veškeré bohatství jistého rozumu, abyste poznali velké tajemství Boha, Otce, v Jeho Synu Ježíši Kristu,

9. v němž pak jsou skryty veškeré poklady moudrosti a živého poznání v Duchu.

10. Napomínám vás však proto, aby vás nikdo nesvedl rozumovými a skvělými řečmi a filosofií pohanů.

11. Vždyť rozum mají i zvířata, tak jako filosofii pohané, kteří obětují mrtvým modlám.

12. Vy však jste vykoupeni smrtí tohoto Jednoho k věčnému životu v Bohu Otci, takže jak tu můžete zasvěcovat své srdce, které se stalo příbytkem Ducha Svatého, opět duchu mrtvých?!

13. I když nejsem také u vás tělem, jsem však stále u vás v duchu, mocí Kristovou ve mně a vidím vaši víru a vaše skutky.

14. A proto vás chci vážně napomenout a ukázat, jak mnozí z vás, milých bratří, upadli do velké pošetilosti, neboť znám jejich klamné důvody a vím, co chtějí.

15. Budiž však tomu tak, abyste se přidržovali Ježíše Krista, jak jste Ho obdrželi a přijali ode mne, a kráčejte podle evangelia, které jsem vám věrně hlásal,

Kapitola 1 Náhled v mobilu Impresum