Help

jakob-lorber.cc

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nájdení 180 - 200 z 27199

[DB 1.19.2] A hle, když Kain zpozoroval, že kouř Ábelův stoupal vzhůru k nebi a jeho kouř stále padal k zemi, tu se rozzlobil Kain v srdci; ale svou tvář učinil hladkou, aby jeho zlost nikdo nepozoroval, kdežto Ábel se modlil za Kaina ježto zpozoroval jeho šibalství.

[DB 1.19.4] „Kaine, proč ses Mi stal nevěrným a nechal své srdce zajmouti zlobou a proč se přetvařuješ a lžeš očima? Ty kuješ zlo v mysli proti Ábelovi! Není tomu tak? – Zapři to můžeš-li!

[DB 1.19.7] Proto nečiň mu nyní po vůli, aby vládl nad tebou, nýbrž zlom jej mocně a učiň si jej poddaným, aby ses stal svobodný, - pánem své vůle, která jest v podstatě zlá, protože je z tebe a ne ze Mne!“

[DB 1.19.8] A hle, tu se shýbl Kain k zemi, jakoby chtěl litovati své viny. Ale hle, tu spatřil u nohou hada a mocně se ho ulekl a povstal rychle opět se země a chtěl prchnouti k Ábelovi; ale aj, tu ovinul had jeho nohy, takže nemohl s místa.

[DB 1.19.9] A had pozvedl hlavu a otevřel hubu a pohyboval svým rozdvojeným jazykem a pravil Kainovi: „Proč chceš přede mnou prchnouti? Co jsem ti udělal?! Hle, jsem bytost jako ty a musím se plaziti v této bídné podobě; vysvoboď mne, a já se stanu tobě podobný a krásnější nežli tvá žena Ahar, a ty budeš jako Bůh silný a mocný nade vším, co je na Zemi!“

[DB 1.19.10] A hle, tu pravil Kain hadovi: „Hle, ty lžeš; neboť když jsem tě nalezl v trávě, roztrhl a požil, podvedl jsi mne! A jak mám nyní tvým slovům důvěřovati?“ Neboť tehdy jsem musel kvůli tobě mnoho trpěti; proto znám tvou lež a nemohu nikdy tvému hlasu důvěřovati. A neslyšel jsi také předtím slova Jehovova shora?!

[DB 1.19.12] A hle, tu pravil opět had řka: „Hle, všeho toho je vinen tvůj bratr Ábel! Chce strhnouti na sebe moc vládnouti, aby tě jako prvorozeného oloupil o tvé právo; a vše toto provádí tak lstivě, že oslepuje dokonce Lásku Božství dělaje opřed jejíma očima zbožného, aby ho nechala vládnouti nade vším, co tu jest na Zemi, a tebe však s posměchem nohama pošlapává. Neboť kdybys tehdy, když jsi mne nalezl v trávě, učinil, co jsem ti radil, býval by ses stal pánem nade vším, kdyby byla úskočná chytrost tvého povedeného bratra předtím neobjevila, co se z tebe mělo přihoditi, - tehdy přišel v licoměrné bratrské lásce ihned k tobě, jakoby ti chtěl pomoci, ano, také ti pomohl, ale ne na trůn, který přináleží jedině tobě, nýbrž do bídy a do úplné nicotnosti tvé vznešené bytosti, co bys měl u sebe přece jen již dávno pociťovati.

[DB 1.19.13] Hle, dokonce ti záviděl tu maličkost, že Pán přijal tvou oběť jako oběť jeho a svými hanebnými lichotkami dovedl Jehovy beztoho slabou vůli zaříditi v tom smyslu, že Jehova tvou oběť zavrhl a mimo to musel na tebe dopustiti ještě až příliš tvrdou důtku.

[DB 1.19.14] A hle, ještě mu nebylo vhod, že tě Pán ihned nezničil. Proto pohleď jen kterak dosud chce obmyslně se modle, přemluviti Pána, aby na tobě vykonal to, co nyní ještě opominul.

[DB 1.19.15] A pohleď, velkou Ábelovu potměšilostí, jest to, že svou nejhanebnější, pokryteckou licoměrností chce přivésti Pána k tomu, aby mu ve Svém zaslepení odevzdal na konec všechnu Svou moc, načež Ho pak tento Ábel svrhne s trůnu. A tak bude pak Bůh na Zemi úpěti, on se však stane vládnoucím Bohem na trůně Jehovově na věky.

[DB 1.19.18] A Ábel mu odpověděl: „To, co míníš, že by se teprve mohlo státi, se již stalo, co však ty ode mne žádáš ve své zkaženosti, učiním já tobě ve své lásce. Smrt kterou mně zamýšlíš dáti, přijde na tebe, a krev, kterou chceš napojiti zemi, bude volat k Bohu a přijde na hlavu tvou a všech tvých děti, a kámen, kterým zabiješ svého bratra, se stane kamenem úrazu a rozbijí se o něj všechny tvé děti, a had pak zkazí všechnu krev Země a děti požehnání pak budou volati na tvou krev o pomstu, a pak přijde na vás velká temnota, a nikdo nebude rozuměti hlasu svého bratra, jako ty již nyní nerozumíš hlasu mému, poněvadž ses dal oslepiti svou vlastní velkou zlobou skrze postavu hada v tobě a mimo tebe, který byl, jest a věčně bude pravou kletbou spravedlivého soudu Božího!

[DB 1.19.20] Ó, ty, jehož slepota potrvá až do skončení všech času časů, odveď mne tedy jako nevinnou oběť a učiň mi podle své zloby v sobě a mimo tebe, aby byl tvůj had jako věčný lhář potrestán a aby ses pak mohl dozvěděti na sobě, kdo z nás dvou jest podvedeným!

[DB 1.19.22] A hle já mám všechnu moc nad tebou a bylo by mně snadné zničiti tě jako tamto onu horu za řekou směrem k severu!

[DB 1.19.23] A hle, já zavolám na horu a řeknu: „Zde jsem já, Ábel, požehnaný Páně, naplněný mocí a sílou Ducha svatého, proto zmiz a vezmi za své, aby Kain zvěděl, jak velká jest jeho lež!“

[DB 1.19.24] A nyní vidíš Kaine, jak ona mocná hora zmizela ze jsoucna silou Ducha lásky jsoucí ve mně. A hle, rovněž tak snadné by mně bylo zničiti tebe! Ale abys viděl, že v Bohu není slabosti a v tvém bratru hanebné vládychtivosti, půjdu ochotně jako beránek na porážku za tebou.“

[DB 1.19.25] A hle, tu vzal Kain velmi vlídně Abela za ruku a pravil: „Ábeli, co si to o mně myslíš?! Já vyhledávám tvou pomoc a ty mne již předem chceš obviniti smrtí na tobě; pojď tedy a následuj mne k místu, kde tě očekává had a znič jej jako onu horu a osvoboď mne a sebe od výčitky hadovy!“

[DB 1.19.28] A když došli na místo, kde čekal had na Kaina, bylo to ono místo, kde se stala zřejmou Kainova potměšilost i ovinul nohy a ruce Ábelovy srazil jej k zemi, vzal velký kámen a roztříštil jím hlavu Ábelovu, takže jeho krev a morek postříkal daleko kolem zemi.

[DB 1.20.6] Kdysi v trávě, když jsem byl ještě sláb, mohl jsi mne sice roztrhati a mé tělo a krev stráviti, ale nyní by se ti podobné dílo na mně asi nepodařilo, neboť dobrá strava, kterou jsi mně připravil z krve svého bratra, učinila mne velkým a silným. A nyní, jsi-li ještě ochoten mne zničiti, začni jen svou mstu mou krví napájeti. Poněvadž však máš jen deset prstů a nikoli deset rukou a nemůžeš tudíž uchopiti každou z hlav zároveň, tu tě ostatních osm svými rohy roztluče a svými hubami tě stráví!“

[DB 1.20.7] Tu se Kain mocně ulekl a prchal s očí hadových a zlořečil opět hadu a viděl, jak mocně byl hadem podveden. I pomyslel : „Kdo nyní smíří s věčně spravedlivým Bohem, ježto mého bratra Ábela již není?! Ó, třikrát zlořečený hade, - ty jsi vrahem mého bratra a chtěl ses nyní státi vrahem mým! Ó kdybych věděl, že bys musel zahynouti ty, kdybych zahynul já, sedmkrát bych jeho smrt na sobě pomstil!“

[DB 1.20.16] Řekni a odpověz, zda tomu není tak; a jeli tomu jinak, pak zlořeč nejprve hadu a nepovažuj mne, který jsem ti přišel sem jako proměněný bratr shora pomoci, za onoho hada, nýbrž sebe sama, a podej mně svou dosud bratrskou láskou od své velké viny očištěna a abys pak mohl opět nalézti milost před očima Páně

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Náhled v mobilu Impresum