Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nájdení 60 - 80 z 27199

[DB 1.6.2] Nyní jsi zřel Slunce a pochopil je co do přirozenosti, která jest a býti musí jednoduchá, aby mohla trvati k účelu, pro který tu z řádu lásky jest a býti musí.

[DB 1.6.7] Proto se nemáte vůbec starati, nýbrž se všemi touhami a z nich vznikajícími starostmi se máte ke Mně obrátiti a Mně je svěřiti, abyste měli klid a abych se mohl stále do vás vlévati.

[DB 1.6.8] A hle, jako se Země kolem svých pólů klidu z Mého řádu, který způsobuje moc Mé lásky pravidelně otáčí, aby žádná strana nezůstala neosvětlena, tak mají také vaše veškerá jednání vycházeti z Mé lásky, která jest ve vás původně i dodatečně podle vaší způsobilosti skrze dané slovo věčné Lásky v zákoně milosti a slitování, a jako noc občerstvuje Zemi, tak vás bude občerstvovati Láska a jako den Země budete osvětlováni světlem Slunce milosti.

[DB 1.6.13] Duch lásky a milosti je ve vás, a jest ve vší moudrosti. Kdo jej slyší, ten vystihne v hlubině hlubin vše, a vypátrá mrtvé, a oni mu budou odpovídati a prohlédne živé, a jejich láska ho bude občerstvovati a jejich světlo potěšovati, a přiloží-li ucho k Zemi bude mu tráva vyprávěti tajemství lásky, a Země mu odhalí své hlubiny, a hory budou naslouchati jeho hlasu, a zvuk jeho řeči bude pronikati morek Země, a pohlédne-li na moře, prosvětlí paprsky jeho očí všechny jeho kapky a proniknou každé zrnko písku, a duchové, pokud v nich v soudu ještě čekají, budou prositi k světlu jeho očí, jako ryby a červy moře a vod k pochodni držené za doby noční nad povrchem a nechají se chytati za účelem vysvobození ze žalářů věčné noci a budou poznávati lásku a utišovati žízeň z vod slitování a vzrostou ze slabosti a síle z lásky Otce a Slova, kteréž jest Láskou v Otci, a Ducha, který je silou v obou.

[DB 1.7.1] A nyní vám ukáži organické stvoření od prvního až k poslednímu a od nejmenšího až k poslednímu, jak jsem to učinil z Mé lásky a z Mé moudrosti a z věčného Řádu z obou, což jest Slovo věčné moci a síly v hlubině Božství. A hle, ve všech prostorách nekonečnosti není ničeho ani velkého, ani malého, co by tímto slovem učiněno nebylo!

[DB 1.7.2] A pohleď a poslyš: Takto tu byla nyní Země, a byl tu Měsíc, a bylo tu Slunce a byly tu Hvězdy, ale Země byla ještě pustá a její povrch se ještě podobal povrchu Moře. A nad vodami ležely husté mraky a sahaly hluboko do mrtvých prostorů světů, a světlo Slunce nemohlo osvětlovati tuto kapku slitování. A Měsíc byl pokryt výparem kapky, a teprve v tomto výparu se zrodila úplně Země a byl živen Měsíc. A Slunce se nacházelo nad oběma s paprsky svého světla z tepla Lásky v Bohu, jako slepice nad svými kuřátky, a učinilo Zemi zralou a oddělilo Měsíc od prsou své matky.

[DB 1.7.4] A hleď a slyš dále: Zemi bylo dobře, neboť byla naplněna láskou slitování a viděla svého miláčka , Měsíc, čile kolem sebe kroužiti. A Láska vzedmula svá volná ňadra dechem slitování, jakoby chtěla svá mlékem naplněná prsa ještě jednou dítěti poskytnouti, avšak hle, mléko se srazilo teplem slitovné lásky a stalo se pevnou Zemí a vyčnívalo nad moře. A moře klesla zpět do hlubin a byla jako voda, která se odděluje při sražení mléka, k umírnění vnitřní zloby solí milosti slitováním lásky z Boha ve vší síle a moci.

[DB 1.7.5] A hle, tu nastal klid na Zemi i ve všech prostorách Boží nekonečnosti a věčná láska se poprvé sklonila zcela k Zemi a ve Své všemohoucnosti a síle dechla přes povrch Země a tento dech byla nesčíslná hojnost myšlenek v živých tvarech všeho druhu k příštímu vykoupení oněch ztracených.

[DB 1.7.6] A hle, z pevniny Země vypučely všeliké byliny, rostliny, keře a stromy, a moře, jezera, veletoky, řeky, potoky a prameny se hemžily všelikými červy, rybami a zvířaty, a vzduch byl oživen všelikými ptáky. A počet každého druhu jak ve vodách, tak i na pevninách a ovzduší se rovnal počtu člověka, jenž byl z tohoto počtu učiněn, a rovnal se počtu milosti lásky a rovnal se počtu příštího vykoupení a z něho vznikajícího znovuzrození.

[DB 1.7.7] A nyní pohleď a pochop to, co dosud nikdo neviděl a nechápal: Věčná Láska vyjmula počet ze Sebe a ten počet byl řád a věčný zákon v Ní, z něhož a v němž Ona Sama věčně trvala, trvá a trvati bude ve vší moci a síle Boží svatosti. A Láska vzala hlinitou zemi jako smetanu sraženého mléka a rukou Své moci a rukou Své síly vytvořila podle čísla svého řádu člověka a vdechla do něho nozdrami živý dech. A tento dech se v něm stal živou duší a duše naplnila zcela člověka, jenž byl nyní učiněn podle čísla řádu, z něhož byli učinění duchové a učiněny byly Světy v prostorách a Země a vše, co je na ní a Měsíc a Slunce.

[DB 1.7.8] A nyní slyš, tento prvý člověk na Zemi, jenž vyšel z rukou moci a síly věčné Lásky, byl z úst slitovné Lásky nazván „A d a m“, aneb, „syn slitování a milosti.“

[DB 1.7.9] A nyní dej pozor: Tento Adam byl na místě onoho prvého z padlých duchů, nebylo mu dáno poznati, kdo byl, a hle, tu se nudil, ježto se nepoznával a také nemohl nalézti ničeho, co by mu bylo podobné.

[DB 1.7.10] A hle, tu ho jeho dosud slepým očím duše neviditelně ovanula věčná Láska, a on v spanilosti slitovné lásky poprvé usnul. A spanilost slitovné lásky vytvořila v srdci Adamově takřka jako v sladkém snu jemu podobnou postavu velkého půvabu a rovněž tak velké krásy.

[DB 1.7.11] a Věčná Láska viděla, že Adam nacházel velkou radost v sobě vnitřním nazíráním na své já. Tu se dotkla slitovná láska na straně, kde mu bylo dáno srdce podobné srdci Božství k přijetí lásky a života z Lásky v Bohu, a tím mu vzala sebelásku, aby Si skrze příští zákon slitovné milosti připravila příbytky, a sebelásku, na níž nacházel velké zalíbení v sobě, postavila mimo jeho tělo tělesně a nazvala ji „Caiva“ aneb, jak jste již zvyklí říkati „Eva“, což jest jako předobrazující vysvobození od sobectví a z něho vyplývající znovuzrození.

[DB 1.7.12] A hle, tu se ho dotkla slitovná Láska a probudila ho k nazírání na svou sebelásku mimo něj a viděla, že měl velké zalíbení na nazírání své lásky mimo sebe a že byl převelice veselý, a láska mimo něj, která slula nyní E v a, se děsila z člověka Adama a sklonila se k němu a následovala každý jeho pohyb.

[DB 1.7.13] A hle, tu pravila věčná Láska po prvé k Adamovi: „Adame!“ A on prvé pravil: „Zde jsem, Pane slávy, moci a síly!“

[DB 1.7.14] A věčná Láska opět pravila: „Hle, tvá pomocnice!“ – A Eva odpověděla: „Viz, Pane, děvečku poslušně u nohou Tvého syna ležeti a čekati na jeho rozkazy!“

[DB 1.7.15] A hle, slitovná Láska nacházela velké zalíbení na dílech Své moci a síle skrze milost Svého slitování a mluvila dále a poučovala je ve všem a učila je všechny věci znáti, pojmenovati a jejich používati. A když všemu porozuměli a dovedli všeho používati, tu jim opět pravila slitovná láska: „Nuže hleďte, nyní jste se naučili všemu, znáte nyní vše a dovedete používati vše až na jedno a tomuto poslednímu chci vás nyní učiti a vložím do vás sílu k dalšímu plození a k rozmnožování vám rovných, avšak budete toho smět používati teprve tehdy, až opět přijdu a naleznu vás oděny rouchem poslušnosti, pokory, věrnosti a přiměřené neviny. Běda vám však naleznu-li vás nahé, zavrhnu vás, a následek toho bude smrt!“

[DB 1.8.1] A hle, tu zastřela věčná Láska Svou tvář a vzdálila Se podle čísla řádu na určitý čas a byla z hlubiny Svého slitování slepá a nechtěla a nemohla věděti, co nově stvoření učiní v soudu Božství pro zkoušku jejich svobody v krátkosti doby na Zemi skrze lásku slitování. A místo, které jim bylo dáno k obývání na pevninách Země, bylo údolí a byla zahrada a bylo nazváno ráj, a byla to země, která později oplývala mlékem a medem a bylo to místo, které ve velkém čase časů největších skutků věčné Lásky slulo „Bethlemem“ a bude tak dále slouti na věky, a bylo to místo, kde věčné Slovo poprvé v masitém těle spatřilo Světlo Své milosti svítiti z dalekého Slunce, Měsíce a všech Hvězd krůpěji slitování.

[DB 1.8.2] A hle, jejich touha rostla v soudu zkoušejícího Božství v jeho zlobě. A v zahradě stál strom, a tento strom nesl jablka nejkrásnějšího druhu, a Eva zatoužila po nich a pravila Adamovi: „Hleď, Adame, dychtím silně po tomto plodu. Chceš-li utrhnu jeden a ochutnám a pak ti jej podám jako prvý dar z mé ruky!“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Náhled v mobilu Impresum