Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 3 Prirodzene Slnko

3. kapitola – Vývojové cesty slnečných ľudí – proti alebo podľa Božieho poriadku.

(10. augusta 1842 od 15:45 do 17:30 hod.)

1. Čo sa však teraz stáva s tými, ktorí tu nedbali na Zákon poriadku Mojej vôle? – Títo opúšťajú potom svoje telá a vchádzajú do iného a síce do prvého vnútorného Slnka, kde sú opäť náležite pripravení prijať telo, a to s plným vedomím svojho skoršieho bytia, aby tým zbadali, že tento stav je zaiste trestom za to, že jednali proti živému zákonu Mojej vôle. Napokon však majú i tu svoju úplnú mocnú slobodnú vôľu, a môžu konať ako predtým. Ak tu opäť vystúpia z Môjho poriadku, potom prídu opäť do ešte vnútornejšieho slnka, a pri podobných pokračujúcich priestupkoch proti Môjmu poriadku prídu až do najvnútornejšieho slnka, ktoré je zároveň tiež najhmotnejším a najpevnejším.

2. Tí, ktorí sa pripoja do poriadku, stúpajú potom opäť ku vyššej dokonalosti. V opačnom prípade sú tu však vzatí do pevnej väzby a sú vyvrhnutí objemovo zo slnečného tela do šíreho priestoru planét a komét.

3. Pri tejto príležitosti môžete len pozrieť naspäť na „Muchu”. Tu ihneď uvidíte, aký to má časom následok pre tieto vyvrhnuté duchovné potencie. Mnohokrát sa pravdaže stáva, že keď sa tieto prvé planetárne počiatky ako ešte dosť dobre neupevnené duchovné potencie následkom ponechaného im vedomia obrátia ku poriadku, bývajú pri svojom obrátení Slnkom prijaté pre ďalšie zdokonalenie. V opačnom prípade sú však odkázané ku nesmierne dlho trvajúcemu neusporiadanému blúdeniu komét, pri čom sú nútené vstúpiť do súdeného poriadku nejakej planéty, alebo dokonca do mesiaca.

4. Teraz máme už dostatok toho, čo sa hodí ku predbežnému potrebnému vysvetleniu, z ktorého tu vychádza, ktorého ducha vy sami ste deťmi, a tiež sa stáva iste zrejmým, ako ste tu týmto spôsobom deťmi slnečných ľudí.

5. Ale ako v opačnom prípade môžete byť tiež ich rodičmi, to asi nebude zaťažko uhádnuť. Hovorím vám: Môžete nimi byť z dvojakého dôvodu. Jeden dôvod je tento: Keď snáď vaše deti skoro zomrú, tu nastáva prípad, že takí duchovia, ak sú lepšieho druhu a v sebe poddajnej vôle, vracajú sa najskôr naspäť, tak ako ste predtým počuli, že mnohé (zo Slnka) vyvrhnuté zväzky duchov, ak majú poddajnú vôľu, bývajú vo forme počiatočnej kométy opäť prijaté Slnkom, bez toho, aby museli prekonávať úplnú planetárnu, tvrdú skúšku zrelosti.

6. V tomto prípade ste už za prvé rodičmi týchto skoro sa k Slnku navracajúcich detí. Za druhé môžete však ešte byť v omnoho dokonalejšom zmysle rodičmi všetkého solárneho (na Slnku sa nachádzajúceho) ľudstva, a to síce vtedy, ak môžete povedať s Pavlom: „Teraz už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne!” –

7. Hľa, teraz vám bude tento zdanlivý rozpor iste jasný a budete môcť z neho tiež tým dokonalejšie spoznať, čo to znamená: „Otče náš, ktorý bývaš na nebesiach, posväť sa Tvoje meno a staň sa Tvoja vôľa!” – Pretože kdekoľvek sa plní Otcova vôľa, alebo i keď je tu len prevládajúca náklonnosť pre plnenie vôle, potom nie je potrebná u hrubohmotnej planetárnej bytosti plná zrelosť, aby sa vrátila do ríše pravého života, alebo aby v duchu hovorila: „Príď Tvoje kráľovstvo!”

8. Ak len trochu popremýšľate o tom, čo bolo doposiaľ povedané, nebudete už vidieť bezúčelnosť v tom, keď uvidíte padať zo stromov množstvo kvetov a nedozretých plodov. Ak chcete vedieť, prečo a kam učiňte len jediný pohľad na Slnko; to vám ihneď povie, prečo a kam; planéta nepotrebuje vždy hmotne úplne dozrieť, aby sa duchovne vrátila opäť tam, odkiaľ vyšla. Aké sú tu ďalej pomery v našej dokonalej slnečnej planéte, uvidíme čoskoro.

9. Tu je však potrebné položiť otázku, ktorá znie takto: „Čože sa však potom deje s onými duchmi Slnka, ktorí sa, používajúc svoju dokonalú slobodnú vôľu, chovali tak, že ich vôľa bola vždy v súlade s Mojou vôľou? – A je mnoho takých dokonalých duchov v Slnku, ktorým netreba prekonávať nejakú ďalšiu degradáciu, aby sa potom opäť od nejakého spodnejšieho stupňa namáhavo prepracúvali k dokonalosti?”

10. Títo už v Slnku dokonalí duchovia, ktorých je veľmi mnoho, nezostávajú po svojom zdokonalení v Slnku, ale stúpajú nahor k vyššiemu centrálnemu slnku, z ktorého kedysi i so Slnkom vyšli. Tu bývajú najprv upevňovaní v pokore, a stúpajú potom opäť vyššie ešte ku hlbšiemu pracentrálnemu slnku, ktoré čo do veľkosti, svetla a nádhery nevysloviteľne predstihuje slnko predošlé.

11. Keď títo duchovia z predošlého slnka ešte tak prežiarení a rozžhavení prídu do tohto pracentrálneho slnka, nepripadajú si tu nijako inak, než akoby boli celkom temní a úplne bez svetla. Preto sú tu opäť vedení od stupňa k stupňu a vládnucimi tam duchmi sú opäť tak presvetlení, že sa tým stávajú spôsobilými stúpať opäť ku ešte hlbšiemu a takmer nekonečne väčšiemu centrálnemu slnku. Toto slnko je zároveň poslednou hmotnou prípravnou školou pre vlastné nebo, ktoré je tu pravlasťou všetkých dokonalých duchov. Avšak v tomto poslednom a zároveň tiež najväčšom ústrednom slnku jedného obalového glóbusu je veľmi mnoho stupňov, ktorými musia duchovia obdarení éterickými telami prejsť, než sa stanú spôsobilými, aby boli prijatí do duchovného slnečného sveta, ktorý sa nazýva nebo. Toto je teda nemnohými slovami naznačená cesta pre dokonalých duchov v Slnku.

12. Keby sa však niekto opýtal: Prečo taká ďalekosiahla cesta? Potom je tiež už naporúdzi odpoveď; pretože takí duchovia prekonávajú totiž túto cestu degradatívne (zostupne krok za krokom) od posledne spomenutého, najvnútornejšieho, najväčšieho centrálneho slnka a na každom takom slnečnom stupni prijímajú do seba viac a viac hmotného. A práve z toho dôvodu musia teraz túto cestu prekonať znovu naspäť, aby na nej od stupňa k stupňu odložili hmotu do posledného atómu, a stali sa spôsobilými prísť opäť do pravého, najčistejšieho, nebeského slnečného sveta pre všetky večnosti večností.

13. To by sme teda teraz vedeli. Avšak Ja už zase vidím vo vás skrytú otázku, ktorá znie: „Musia tiež duchovia planetárnych ľudí prekonávať túto síce svetlú, avšak predsa tiež veľmi ďalekú cestu, skôr než dospejú do vlastného neba?”

14. Na túto otázku nemožno odpovedať ani áno, ani nie, - keby sme žiadali na to ihneď všeobecnú odpoveď; - ale pritom to záleží na troch okolnostiach: Deti a takí ľudia, ktorí po odumretí na Zemi potrebujú ešte ďalšie čistenie, musia konať túto cestu bez všetkého; rovnako tak i väčšinou takí veľkí učení muži sveta, v ktorých väzí veľmi mnoho ješitnosti a sebeckej pýchy, musia túto cestu konať a mnohokrát začínajúc od tejto Zeme, ešte cestu omnoho zdĺhavejšiu, pretože musia najprv ešte prekonať očistnú prípravnú školu na rôznych iných planétach, skôr než sa ešte len dostanú na Slnko.

15. Medzi predčasne zomrelými deťmi, ktoré bývajú prijaté ihneď do Slnka a potom spomenutými ľuďmi, ktorí bývajú do školy na Slnku prijatí až neskôr, je však ten rozdiel, že duchovia v Slnku vychovaných detí sú ihneď prijatí do toho či onoho anjelského spolku vlastného pravého neba, zatiaľ čo ľudia, ak dozrievajú na planétach, musia bez výnimky prekonať celú predpísanú cestu.

16. Avšak ľudia, ktorí najmä na tejto Zemi prešli do čistej lásky ku Mne, a z tejto lásky odložili všetko svetské a hmotné a nechceli nič iného než jedine Mňa, skrátili si tým nadmieru silne onú ďalekú cestu; pretože oni sú v pravde Moje deti a v pravde Moji bratia a sestry a prídu teda po pre nich radostnom odložení tohto hmotného tela úplne ku Mne a to vo všetkej láske ku Mne priamo do najvrchnejšieho neba, kde prebývam osobne Ja sám.

17. Pozrite, toto je teda rozdiel, ktorý sa tu vyskytuje u duchov najmä tejto Zemskej planéty po odložení tela. Niečo podobného, i keď omnoho zriedkavejšie, sa môže tiež stať s obyvateľmi planéty Jupiteru, ako ešte trochu zriedkavejšie, s obyvateľmi planéty Saturnu, Uránu a ešte onej tretej neznámej planéty. Avšak zo žiadnej z týchto menovaných planét neprídu duchovia snáď ihneď do najvyššieho neba, ale len do prvého neba múdrosti.

18. Teraz sú nám tiež tieto cesty oznámené a my teraz môžeme, pretože sú nám oznámené tieto vonkajšie pomery Slnka, prikročiť ku vnútornému zariadeniu Slnka a k nazeraniu na jeho nádhery; uzriete tu veci, ktoré vám ešte nikdy ani neprišli na myseľ. – Aby však toto nazeranie nebolo príliš skoro prerušené, ponecháme si toto všetko pre budúce oznámenie. A takto to teda bude pre dnešok dobré!

Kapitola 3 Náhľad v mobile Impresum