Help

jakob-lorber.cc

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nájdení 220 - 240 z 774

[PS 22.17] Až na konci tohto vyučovania oznámi vodca hosťovi, že v najvyššom mieste tohto svetového telesa, ktoré obývajú, na dokonalej svetelnej oblasti, sa nachádza ešte omnoho dokonalejší svet, na ktorom sa všetkým obyvateľom Slnka dostáva dokonalé vyučovanie o sčlovečení Pána v duchu; a teda potom môžu, ak chcú byť prijatí tiež za skutočné deti Božie, ak sú tu schopné až do posledného atómu svojej bytosti sa tak pokoriť, že chcú byť ako obyvatelia dokonalého sveta zo základu poslednými a najnižšími sluhami oných detí Božích, ktoré On Sám ako človek na planéte Zem alebo Pjur učinil a prijal za Svoje deti.

[PS 22.18] „Lebo”, pokračuje vodca, „my obyvatelia Slnka žijeme vo veľkej dokonalosti a sme podľa svojej vôle úplnými pánmi nášho sveta; preto je nám vždy zaťažko, ak sa musíme posadiť k tým, ktorí svojou vôľou nie sú schopní ani steblo trávy vylákať zo svojej zeme. Predsa, ako si mohol spoznať, milý môj hosť, zo všetkého toho, čo si videl, tak veľký Pán nebies a všetkých svetov nemá zaľúbenie na veľkom a silnom, ale má záľubu na malom a slabom, a síce tak, že nedospelým deťom a celkom prostým ľuďom zjavuje väčšie veci, než najdômyselnejším duchom anjelským. Podľa toho nám, slnečným obyvateľom, nezostáva nič iné, ak chceme dospieť k detstvu, než aby sme všetku našu slnečnú veľkosť, moc a silu, zložili dobrovoľne k nohám veľkého Boha a čo najochotnejšie a najláskavejšie sa odobrali dokonca do stavu tých, ktorých On miluje. Jeho láska sa síce rozprestiera nad všetkými ľudskými bytosťami v celej nekonečnosti, ale rozumej tomu dobre; len Jeho deti budú s Ním večne prebývať pod jednou strechou. Preto snaž sa tiež ty naďalej byť najmenším a najnepatrnejším a buď sluhom všetkých ľudí, s ktorými prídeš do styku, tak obrátiš k sebe pozornosť večného Otca; táto pozornosť je prvou iskrou, s ktorou dosiahneš nový život, život vedúci k dieťaťu veľkého Otca!”

[PS 22.19] Potom vezme vodca opäť hosťa a vedie ho ešte raz mimo chrám, ukáže hore na kríž a potom mu povie: „Hľa, milý môj bratu, toto je cesta k Nemu! Ak chceš ako dieťa dospieť k Otcovi, musíš si vybrať túto cestu kríža!

[PS 22.21] Pozri, aj preto je tu postavený tento presvätý obraz, aby sme i my spoznali, že On za nás roztiahol Svoje ruky. Aj nás chce objať, ale musíme najskôr k Nemu prísť po tebe naznačenej ceste kríža. Preto sa pozri ešte raz na toto sväté znamenie.”

[PS 22.23] Keď ale opäť vstane zo zeme, hľa, tu všetko na tejto hore zmizlo okrem vodcovho obydlia a samotného vodcu. Tento vezme potom hosťa a vedie ho ešte raz na výšinu a pýta sa ho tu, či prijal toto všetko vo svojom srdci, čo hosť potvrdzuje každým atómom svojho života.

[PS 22.24] Potom vkladá na neho vodca ruky a hovorí mu: „Čo si tu videl a počul, podrž si zatiaľ v srdci až do doby, kedy sa Otcovi zaľúbi oznámiť toto všetkým ľuďom tohto sveta, buď už tu tým, ktorí majú za Ním veľkú túžbu, alebo však tým istejšie a určitejšie na onom svete v duchu všetkých, ktorí majú spravodlivú a dokonalú vôľu.

[PS 22.26] Potom vodca zmizne. Len Jeho príbytok zostáva. Hosť sa ale odoberie v najvyššej láske a neprestajnom uctievaní opäť k vodcovmu príbytku, kde ho opäť prijíma iný, obyčajne tu bývajúci mudrc, ktorý ho najprv prijal, a potom ho vedie teraz cez už nehoriace kroviny k rybníku, ktorý je pri tejto spiatočnej ceste bez vody.

[PS 22.28] Z preveľkej úcty neodvažuje sa potom po dlhšiu dobu žiaden človek s ním prehovoriť ani slovka, až dokým ešte len z jednania takého pútnika z hory Kalvárie spoznajú, že on skutočne, kdekoľvek je to len možné, prejavuje všetkým čo najochotnejšie služby.

[PS 22.29] Pozrite, toto je najvyšší výcvik učiteľa na Slnku. A to je tiež pre vás pochopiteľne všetko, čo ešte zostávalo povedať o slnečnej hore Kalvárii.

[PS 23.1] Pri popise obytných domov sme počuli už všeličo, čo sa všeobecne týka zmienených domácich zariadení. Tu teda ešte treba predstaviť život rodinný a vlastný náboženský kult.

[PS 23.3] Niet na Slnku žiadnej takzvanej čeľade, ako sú paholci a slúžky? – Niečo takéto nikde na Slnku a najmä na tomto páse nie je, lebo predstavenstvo všetkého zemstva tohto rozsiahleho slnečného pásu tak ako i všetci úradníci sú istým spôsobom sluhami slobodného vidieckeho ľudu. A tiež najvyšší kňaz stojí tak ako sluha na najnižšom stupni. Preto tiež chrám a jeho príbytky sú najprostejšieho druhu a čo najmenej nádherné. Napriek tomu ale požíva u ľudu najvyššiu úctu. A keď taký veľkňaz navštívi ten či onen dom, ako i ten či onen chrám, aby mu preukázal službu, je napriek všetkej svojej lesku zbavenej prostote prijatý tak, ako keby tam prišiel nejaký anjel z neba. Tento sluha nežiada síce nikdy od nikoho pozornosť; naopak prosí každého, aby ho ušetril akéhokoľvek vyznamenania, lebo on nie je vôbec žiadnym pánom, ale v najdokonalejšom zmysle a význame slova sluhom všetkých. Ale toto ospravedlnenie vôbec nie je na škodu veci, ale skôr je jej na prospech.

[PS 23.9] Možno si tu pomyslíte, že taký sluha bude ale pritom stáť iste veľmi vysoký žold? Tu vám musím rovnako povedať, že niečo také na Slnku vôbec nie je. Taký sluha na Slnku je na tom zo svetského hľadiska skutočne najhoršie. Lebo najprv má na svojom návrší obyčajne najmenší a najchudobnejší kus zeme, ktorý pre jeho osobu obnáša sotva pol jutra. A za druhé je tiež jeho obydlie najnevzhľadnejšie, jeho odev najprostejší.

[PS 23.11] Pozrite, toto hlavné pravidlo zadržuje potom každého sluhu ďaleko od akéhokoľvek prijímania darov a ešte viacej od akejkoľvek zbierky: lebo taký sluha vie najlepšie, že súc jedine v Mojom žolde je na tom najlepšie.

[PS 23.12] Najväčšia odmena, ktorú má za všetky služby na Slnku, spočíva v tom, že pokiaľ žije ako hlavný sluha, môže častejšie, podľa vášho počítania zhruba rok od roku navštíviť známu horu Kalváriu, a že tiež pri mimoriadnych príležitostiach je tiež tým či oným nebeským anjelom navštívený, aby pri veľkých hroziacich nebezpečenstvách prijal od neho pravidlá slúžiace k ochrane pre jeho celý okruh.

[PS 23.13] A aký veľký je okruh, ktorý taký vrchný sluha, má opatrovať? Taký kruh môže iste byť častokrát väčší, než najväčšie cisárstvo na Zemi a celé také krajské územie je rozsiahla pahorkatina, kde je veľmi málo rovných ciest.

[PS 23.14] Ak cestuje taký sluha počas doby svojho doživotného úradovania častejšie takým krajom, je otázkou, ako tu cestuje? Ako hovorievate vy, tak hovorievam i Ja: „Nie inak, ako po apoštolsky.” (pešo). Len tu môže byť poznamenané, že chôdza peši na Slnku je najprv omnoho ľahšia, než na nejakej planéte, pretože pôda je všade jemná a pružná. Za druhé slneční obyvatelia, hoci na tomto páse sú takmer dvakrát takí veľkí ako vy, sú omnoho ľahší, pretože ich telá sú omnoho éterickejšie alebo istým spôsobom z jemnejšej hmoty, než vaše telá. K tomu ale chodcom na slnečnom telese je ešte veľmi prospešné to, že sa môžu svojou silnou vôľou nadmieru posilňovať a následkom tohto posilnenia sa môžu na svojich nohách z miesta na miesto rýchlejšie pohybovať, než u vás na Zemi tí najrýchlejší vtáci. Z tohto dôvodu je potom pre slnečného obyvateľa ľahké prejsť za dve, tri až štyri minúty horu vysokú niekoľko hodín podľa vášho merania.

[PS 23.15] Ak teraz toto viete, potom vám tiež bude ľahko pochopiteľné, ako môže taký vrchný sluha častejšie precestovať svoj kraj, aby všade, kde je potrebný, mohol byť nápomocný.

[PS 23.17] Svoj pozemok obrába beztoho veľmi ľahko svojou vôľou. Jeho žena a tiež prípadné dcéry, keď sa vrátili zo školy a sú doposiaľ slobodné, môžu tiež veľmi ľahko podojiť niekoľko vám už známych oviec a v určitých dobách im strihať hojnú vlnu a potom ju priasť a zhotovovať z nej celkom prostéstery.

[PS 23.19] Preto sa však slneční ľudia zaoberajú väčšinou vzdelávaním svojho ducha a radi sa vzájomne navštevujú a obdivujú tu vo viditeľných najnádhernejších výplodoch ľudskej vôle duchovné sily, ktoré sa prejavujú všade inak.

[PS 23.23] Ako je ale ustálený mravný život? Mohli by ste ihneď sami vopred spoznať, že tu o nejakej necudnosti niet nikde ani reči. Lebo najprv tiež tu (ako na mnohých iných hviezdnych svetoch) sa nedeje plodenie tak, ako u vás na Zemi: ale deje sa zjednotenou modlitbou a potom nasledujúcou zjednotenou milostnou vôľou, ktorá je vlastne len zjednotením všetkého dobrého a pravdivého alebo zjednotením svetla s teplom, kde ploditeľ sa rovná svetlu a spoluploditeľka sa však rovná teplu.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Náhľad v mobile Impresum