Help

jakob-lorber.cc

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nájdení 140 - 160 z 25488

[DB 1.21.11] Hle, dám ti lhůtu dvou tisíc let, a v této době nepostihne nikdy žádného Má spravedlnost; a z této Své spravedlnosti připravím velkou nádobu a postavím ji nad Hvězdy – a ze Své lásky připravím druhou nádobu a postavím ji pod zemi. A tak budete moci činiti, co budete chtíti: Budete-li konati zlo, budou vaše skutky naplňovat nádobu spravedlnosti, a bude-li naplněna, pukne na všech místech a nechá celou tíhu svrhnouti na všechny pachatele zla a vesměs je usmrtí; nádoba lásky však, zůstane-li pod zemí prázdná, přijme mrtvé k dlouhé očistné trýzni. A ti, kteří se dají očistiti, budou přeloženi k dlouhým zápasům do Hvězd; ti pak, kteří se tu ze své vnitřní zloby zatvrdí budou jednou vrženi pode dno této nádoby, kde bude věčné kvílení a věčné skřípění zubů v hněvu Božím.

[DB 1.22.8] A hle, tu všichni odtud odešli a přiložili ruce k dílu, aby tedy postavili město a pracovali na něm šedesát let. Protože se jim budovy často zřítily, potřebovali mnoho času k vybudování příbytku nového knížete a mohli jej dokončiti teprve tehdy, když jsem byl ve snu ukázal Hanochovi, jak mají stavěti, jelikož Mně bylo líto ubohých dětí, které při této stavbě padly a byly vystaveny mnohému velmi špatnému zacházení se strany sice dosud podle řádu přísného, zákonitě právního Kaina, jenž vedl nyní své jako tyran pod velkou hrůzou a pod velkou bázní a úzkostí z trestů bez milosti a slitování, ježto v něm nebylo lásky spravedlivě v poslušnosti vůči všem zákonům, - při tom však nepovážil, že poslušnost, která byla pouhým důsledkem velké bázně není vlastně ani v nejmenším poslušností, nýbrž pouhou sebeláskou. Neboť kdo miluje sama sebe, ten zachovává zákon jen z čisté bázně před trestem, který při přestoupení zákona vždy jistě následuje, neboť se převelice slitovává sebou samým, pociťuje-li bolest trestu ve své nejapné slabosti; nalezne-li však i nejmenší příležitost, kdy je ve svém srdci nepozorován, bude klnouti zákonu a jeho dárci a brzy jej pošlape nohama.

[DB 1.22.9] A mohli-li takový sebrati nějakou větší sílu, pak vypadne dvojnásobně krutě (na všechny zákony, ať už dobré či zlé a zruší a zničí je i s lásky nemajícím zákonodárcem. (NB. To ať také dobře uváží všichni vůdcové a zákonodárci této doby, neboť také je očekává podobný osud, domnívají-li se že strach jest jediným prostředkem k udržení řádu a jejich výhod z němé tím poslušnosti otroků; ostatně všichni jednou dříve nebo později, buď zde anebo jistě vždy na onom světě tvrdě pocítí, jaké plody přinesou zákony, které nemají svůj původ v nejčistší, nejnezištnější Lásce.)

[DB 1.23.9] Hanoch však povstal a pravil: „Kde jsou plody vaší práce? Přineste je sem, a ukažte mně je a uložte do mých komor, a pak dám každému podle práva!“

[DB 1.23.14] A hle, když nyní opět bez ustání až do poledne pracovali, někteří sbírajíce plody, někteří stavíce ještě několik domů a příbytků a zásobáren a někteří sloužíce i jeho ženě a jeho dětem, přišli opět všichni k němu do vysokého domu a přinesli mu plody a jiná znamení své neúnavné píle a žádali podle práva jísti, rovněž i Kain s jeho ženou.

[DB 1.23.15] A hle, tu povstal Hanoch vážně rozlícen a pravil: „Jak často chcete denně jísti? Myslíte, že nechávám sbírati plody pro vás, abyste pak mohli být bezstarostně krmeni?! Z čeho mám žíti já a mé služebnictvo, jehož věcí není pracovati jako vám, nýbrž nositi svého pána na rukou?! Proto se vzdalte ode mne, a ať se z vás všech již nikdo neodvažuje přestoupiti tohoto mého vznešeného příbytku! Od nynějška dám denně svými sluhy odníti vám plody pro svůj dům; vy pak budete moci skrovně jísti jen z plodů, které popadaly volně s keřů a stromů, - jak sběratelé tak i ti, kteříž staví. A to budiž vám novým přikázáním, které jest vám svatě zachovávati; běda přestupcům!

[DB 1.23.17] A hle, tu pravil Hanoch: „Jak se mne to tážeš?! Cožpak nečiním správně, činím-li jak jsi mě dal ponaučení a moc?! Vždyť jsi přece ty sám neprohlásil nikoho jiného nežli jen mne mimo zákon a neučinil jsi výjimky ani se sebou! Proč to tedy nyní ode mne protiprávně požaduješ a chceš mne tím přinutiti, abych na tobě, prvém zákonodárci, učinil bez milosti viditelnými přísné právní následky neposlušnosti k odstrašujícímu příkladu ostatním? A činím-li tak, řekni, zda činím nesprávně?! Neboť ježto u nás není lásky, nýbrž jen holé právo, jak se můžeš proti zákonům mé svobodné vůle dožadovati nějaké výjimky jako milosti, která se nemůže nikdy snášeti s právy zákonů tvého knížete?! Že jsi mým otcem, co je mně do toho?! Vždyť jsem se jím tebou stal, aniž bych tomu byl pod jakoukoli podmínkou chtěl! A tak jsi mne zplodil bez mé vůle a učinil knížetem bez této mé vůle! Řekni mi tedy ježto jsem se nyní stal a jsem, co jsem a jaký jsem, tak zcela bez své vůle, neboť jsem žádné vůle neměl a také jsem se nestal za nižádné podmínky, ale čistě jen náhodou tvou chlípností, a knížetem tvou ctižádostivostí, jakou závaznost tedy, právně uváženo, k tobě mám?!

[DB 1.24.3] Pokusím se tedy ještě jednou velkým křikem se obrátiti na Pána; buď mne uslyší, anebo nás nechá zahynouti a tak se nám aspoň nakonec bude dařiti podle jeho vůle, kterou jsme zajisté po celý dlouhý čas ve své velké slepotě nepoznali.“

[DB 1.24.5] A bylo mi ho líto, ježto tak mocně a nekonečně bídně křičel. Hle, poslal jsem k němu v ohnivém plameni Abela, který se k němu obrátil slovy ze Mne řka: „Kaine povstaň ze země a pohlédni mně do tváře a řekni pak, zda mne ještě poznáváš!“

[DB 1.24.8] Tu pravil Ábel: „Nuže, poslyš! Jest vůlí Pána, mého Otce a tvého Boha, abyste jedli ze všech plodů, které můžete bez bázně a bez ostychu nalézti; neboť had tě zahnal sem a zůstal doma u Tvých dětí v městě Hanochu i se vším svým jedem, a nebude s vámi míti již co činiti. Neboť jestliže se člověk své vůle vzdal, pak zlá havěť nemá tu již co činiti; kdo však svou vůli podrobil hadu, ten jest jeho zajatcem a nadešel konec jeho působení.

[DB 1.24.13] A nezapomenete-li na Pána dá vám jednou k obývání velkou, pevnou zemi, kde zůstanete až do konce světa, když bude napřed očištěna od kletby brzy se přivalí přívaly, které udusí a usmrtí potomky Hanochovy a také mnohé děti Boží, které se nechají nachytati krásnými dcerami Hanochovými.

[DB 1.24.14] Leč vás, kteří jste bez vůle, nedosáhnou proudy těchto přívalů, protože vás vůle Páně posadila na vodstvo Jeho velkých slitování. – A budete-li něco potřebovati, pak víte beztoho, kde jest velký Dárce, který vás neopustí, neopustíte-li Ho ve svých srdcích vy.

[DB 1.24.15] A nyní přistup blíže „Kaine“! A hle, tu přistoupil Kain k plamennému bratru Ábelovi, a Abel Ho objal a tak Kain zčernal jako úhel a jeho vlasy se zkudrnatěly jako kožešina. A tak se také stalo ještě pěti ostatním.

[DB 1.25.4] A hle, pil a jedl plody všeho druhu a během dalších 1000 let zplodil ještě 700 dětí. Potom však byl Mnou obnoven a již nejedl a nepil, neboť byl nasycován na věky Mou Láskou, kteráž jest nejlepším pokrmem. Neboť kdo touto Láskou jest nasycován, ten smrti neuvidí, neokusí a na věky nepocítí a nebude pak nikdy lačněti po nějakém pokrmu, ani žízniti po nějakém nápoji. A jeho umírání bude živým vstupem do života k Životu do Života, Života živých skrze Živého, jímž jsem Já Sám.

[DB 1.25.8] A hle, to jsou dějiny Kainovy, dané vám nyní k zralému přemýšlení od sobě samých, abyste se, tím spíše a tím snáze mohli sami nalézti a poznati do vláken kořene své zlo a mohli je v nejhlubších základech zničiti, abyste pak v Mé lásce znovu nalezli onen již tak dlouho ztracený ráj a konečně se stali pravými, věrnými občany Mého nového, velkého svatého města, jako jsem Já, vás všech nejvěrnější, nejsvětější a nejlepší Otec ode všech věčností. Amen.

[DB 1.26.1] A nyní tě obrátím na krátký čas zpět k Hanochovi a ukáži vám ještě mimochodem jak to tu vypadalo jen teprve po uplynutí třiceti let!

[DB 1.26.2] A hle, Hanoch si nyní vyhledal nejkrásnější ženu a k tomu ještě dvě kuběny a smilnil s nimi velice. Tím se jeho rozum velice zatemnil, že zapomněl naprosto na svou celou vládu; a nemnohé myšlenky, které byl sotva ještě schopen mysleti, se obíraly jen blaženým životem, leskem, měkkými rouchy a nevěstkářstvím.

[DB 1.26.6] A hle, tu provedl had, jak říkáte, pravý geniální čin! Neboť začali rodičové podržovati své dcery vždy doma a věnovali veškerou pozornost tomu, aby se dcery staly jen velmi něžné a krásné, aby si tím jednou připravili snad také svobodný stav. A takové kráska pak na žádného sprostého již nepohlédla, jelikož se cítila býti určena pro knížete.

[DB 1.26.13] A hle, takto pokračoval tento způsob života více nežli třicet let. Potom však, ježto takovýmto nestoudným způsobem se rozmnožovali lidé na několik set tisíc a rozšířili se daleko a široko a nemohli tedy již býti přehlíženi, proto bylo s nepodezíravým svolením jejich nyní zcela vysíleného a nečinného boha Hanocha postaveno ještě deset měst a byly nazvány podle jmen deseti knížat, která slula:

[DB 1.26.14] Had (zloděj), Kahrak (mistr nevěstek), Nohad (podvodník), Huid (zlý), Hlad (chladný), Uvrak (símě hadovo), Farak (ukrutný), Molakim (lhář), Uvrakim (uhlazený lichotník), a Tahhirak (velký zločinec).

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Náhled v mobilu Impresum