Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 38 Velké evangelium Janovo, Kniha 10

5. Pravil jsem JÁ: „Tvá řeč byla nyní dobrá; ale budeš-li ještě jednou volat také slávu vysokým bohům Říma, pak nebude smrt daleko od tebe! Být vpravdě přítelem všech lidí, ať Židů či pohanů je dobré a správné a je to také Má vůle - neboť také Já nechávám Své Slunce stejnou měrou zářit a svítit nad Židy i pohany -; ale lidi, kteří úpí ve staré slepotě, posilovat ještě v jejich bludu, místo aby byli z opravdové čisté a nezištné lásky k bližnímu vedeni na cestu Prasvětla, je horší nežli být zlodějem a lupičem. To si zapamatuj, starý dvojaký učiteli, který jsi často se žhoucí horlivostí učil Židy Boha Abrahamova, Izákova a Jakobova a hned poté jsi šel do školy pohanů a před nimi jsi Boha Abrahamova, Izákova a Jakobova snižoval a zesměšňoval! Buď buďto dokonalým Židem anebo buď pohanem, nalezneš-li v pohanství větší uklidnění pro svou chameleonskou duši!“

6. Pravil rabín: „Pane, budiž mi, největšímu hříšníku před Tebou,milostivý a milosrdný a odpusť mi mé mnohé a velké hříchy!“

7. Pravil jsem JÁ: „Já ti je odpouštím; ale hleď také, aby ti je odpustili lidé, kterým jsi pro výdělek uškodil mnoho na duších!“

8. Poté Mi pravil setník: „Pane, já za něho věc napravím a on sám nyní zajisté pochopí, co mu budoucně bude činit! Teď však míním, že budoucně nám již nebude třeba pohanského kněze. Zda však naše děti budou vyučovány čtení, psaní a počtům pohanskými či židovskými učiteli, zůstane si zajisté jedno a proto tento rabín může také ještě dále vyučovat naše děti těmto třem předmětům; co se však týče Boží nauky, postarám se již sám co nejlépe o to, aby se naše staré mnohobožství co nejdříve přeměnilo v jednobožství! Ale nyní Tě prosím, božský Mistře a Pane a od nynějška náš Bože, abys nám, dosud ještě pohanům, ukázal pravou cestu, po níž nám bude budoucně kráčet; neboť dosud vězíme ještě ve staré temnotě.“

9. Poté jsem začal kázat o Království Božím na Zemi a poučoval jsem tyto pohany ve všem tak, jak jsem tomu učinil jinde.

10. Toto poučování trvalo plných sedm hodin, tedy téměř tři hodiny přes poledne a všichni uvěřili ve Mne, i také ti, kdož byli mimo dům, jelikož slyšeli Má slova otevřenými okny.

11. Teprve když jsem ukončil kázání, byl podáván oběd, kterého se museli účastnit také ti, kdož se byli mimo dům stali věřícími.

Kapitola 38 Náhled v mobilu Impresum