Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 222 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

13. Co jíš anebo piješ k potřebné posile svého těla, to tě neučiní ani blaženým ani neblaženým, nýbrž jen to, čemu věříš a co činíš! Věříš-li falši, nemůžeš nic správného a vpravdě dobrého učinit; neboť tehdy v tobě není pravda. Ale proto tvá duše v soudu nezůstane; neboť tu by byli všichni pohané ztraceni a k tomu nedojde! Slyšíš-li však pravdu a také ji chápeš, přesto však jednáš podle své falše, bude tě pravda soudit avšak stěží k životu, nýbrž ke smrti tvé duše! Neboť jako je světlo smrt noci, tak je pravda smrt lži a falši. Když nyní tvé duši vzešel den, jak se chceš vrátit do noci soudu a smrti ?!“

14. Pravil zákoník: „Mistře, já už vím, že mluvíš pravdu; ale vytýkal jsi nám, že jsme zrušili zákony Mojžíšovy a na jejich místo dali jiné! A hle, my ti to nepopíráme, protože je tomu také opravdu tak; ale dovoluješ-li nyní všem Ž:idům, aby požívali také určitě připravované maso zvířat označených Mojžíšem za nečisté, pak rušíš také v této věci ustanovení Mojžíšovo, jako jsi je také přesně nezachoval v tom, že když jsi také v sobotních dnech uzdravoval nemocné! Neboť psáno jest: „Šest dní budeš pracovat, den sedmý posvětíš a Pánu Bohu zasvětíš!“ Jakým právem činíš tedy i toto?“

15. Pravil jsem JÁ: „Jelikož jsem Ten, Kterýž jako takový do tohoto světa přišel, pak to konám zcela týmž právem, kterým kdysi dával Otec, jenž je ve Mně, Mojžíšovi pro vás Židy na poušti zákony. Já však neruším, jak se domníváš, naprosto žádný zákon Mojžíšův, nýbrž Já Sám ve všech bodech naplňuji zákon. Já vám jen ukazuji váš nerozum v posuzování zákonů tohoto proroka. Vy jezdíte po liteře, která usmrcuje a neznáte Ducha, který oživuje; proč říkáš, že ruším zákon Mojžíšův?“

16. Vy jezdci po liteře sajete sice právě svými literami komáry a polykáte za to velbloudy; neboť držíte-li se tak neochvějně liter ustanovení Mojžíšových, jak můžete potom za mnoho peněz a jiných obětí udílet bohatým Židům dispense (prominutí trestu; vyd.) ?!

17. Vy sami jíte kvašený chléb dokonce ve dnech sobotních, jíte divoké ptactvo a udílíte i svým apoštolům dovolení, aby jedli vše, co v kterékoli zemi lidé jedí. Činíte to vše však pro svůj pozemský prospěch a tím právě porušujete zákon; Já to však radím nyní lidem z pouhé lásky a slitování, nežádám za takovou dispens žádné oběti a proto Mojžíšův zákon neruším! Neboť hladoví-li člověk a nasycuje své tělo jakýmkoli poživatelným pokrmem, nehřeší proti nějakému zákonu Mojžíšovu. Požívá-li však nějaký Žid z pouhé mlsoty a kvůli marnivému lechtání ponebí pro pohoršení svých spolubližních maso nečistých anebo zadušených zvířat, ač má dosti masa zvířat označených za čistá, hřeší, protože pohoršil své slabé spolubližní.

18. Tímto přece neříkám také nic jiného nežli toto: Člověk může v čas potřeby jíst, také maso všech Mnou označených zvířat a nemusí si proto dělat svědomí; ale má si je napřed připravit tak, jak jsem to předtím oznámil a pak mu škodit nebudou! Avšak krev, zejména zadušených zvířat nemá nikdo jíst protože je v ní skryto mnoho zlých duchů (jedů)! Vy to dobře víte a přesto jíte tajně maso zadušených kuřat, telat a jehňat, protože vám lépe chutná a poté opojeni stáváte se chlípnými a nakonec zcela necitelnými.

19. Přemýšlejte nejprve sami o sobě co konáte, teprve pak Mně budete moci říci, zda ruším zákon Mojžíšův! Jak můžeš však svému sousedu říkat: „Pojď, abych ti vytáhl třísku z oka!“, ač v tvém oku vězí notný trám?! Pošetilče! Vytáhni napřed ze svého oka trám, pak teprve pohleď, jak budeš hotov s třískou v oku svého souseda! Každý zameť napřed před svými dveřmi, pak teprve jdi ke svému sousedovi: „Před mými domovními dveřmi je nyní čisto; chceš-li, zametu také tvou předsíň, aby se kolemjdoucí nepohoršovali naší špínou.“

Kapitola 222 Náhled v mobilu Impresum