Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nájdení 20 - 40 z 233

[PS 8.20] Ak teda tento val nie je pevný ako stena, ale len pružný, potom si možno nadmieru ľahko vysvetliť jeho rýchle a rozsiahle pohyby a zmeny práve z rovnakého dôvodu, ako jeho pozvoľné zmiznutie.

[PS 10.3] I keď však tu a tam zrázne svahy majú ešte taký sklon, že by bolo možné s veľkou námahou a ťažkosťou sa po nich vyšplhať, predsa len majú vysoké hory Slnka tú vlastnosť, že čím vyššie čnejú, tým viac sa tiež stávajú neznesiteľne bielo lesknúcimi. Príčina spočíva v tom, že čím vyššie sú steny takých hôr, tým prudšiemu tlaku slnečného vzduchu sú vystavené následkom otáčania Slnka, čím sa potom ich puzdierka obsahujúce duchovno (z ktorých je vlastne vytvorená všetka ich hmota) dostanú tiež do tým prudšie reagujúceho a roíriť sa chcejúceho chvenia, čo je potom, ako už viete, tiež príčinou zvláštneho, vždy ostrejším sa stávajúceho svietenia.

[PS 10.5] Tu a tam sa na rozsiahlych rovinách rozprestierajú aj veľké jazerá, na ktoré sa slneční ľudia veľmi radi dívajú, avšak tiež sa práve nechcú priblížiť do ich príliš veľkej blízkosti, pretože tieto jazerá nepredvídateľne rady vystupujú a potom by obyvatelia nemohli dostatočne rýchlo uniknúť za nimi sa valiacim vlnám; pretože také jazero obsahuje mnohokrát viac vody než všetky moria na Zemi dohromady.

[PS 10.14] Hovorí A.: „Áno, milý bratu, tentokrát by si mohol mať pravdu: pretože napuchlina silne rastie a stále sa ich niekoľko zdvíha z vody a doposiaľ ešte nebadám do červena žeravého vrcholu. Preto počujte všetci, milí bratia a sestry, odoberme sa len teraz čo najrýchlejšie na najbližší, za nami ležiaci vyšší pahorok, na ktorom je zriadený hlavný učebný chrám.”

[PS 10.20] Pozrite, A. sa opäť zdvíha a s ním B. Hovorí A.: „Bratu! Vďaka, večná vďaka veľkému Bohu! Pretože pozri nahor naspäť na tretí pahorok! Pri tamtom malom chráme, ktorý sa skladá len zo 77 stĺpov, stojí už strážny anjelský duch zo svetlejšej sféry. Preto sa tam rýchlo poponáhľajme; pretože ledva čo k nemu dôjdeme, bude aj celá tá veľká napuchlina už úplne blízko k výbuchu! Lebo hľa, ako prudko sa všetky tie kužele dvíhajú, a ako sa ich obvod neustále viac a viac roiruje! Tie sú už blízkou predzvesťou strašného výbuchu!”

[PS 10.32] Pozrite tamto do veľkých diaľok, ako tu opäť množstvo väčších a menších svetelných gulí padá naspäť do rozsiahlych vodných plôch. Pozdvihnite však tiež oči od Slnka do nekonečného priestoru a pozrite, ako je tiež viditeľná obloha križovaná všetkými smermi takzvaným padaním hviezd. A pozrite ešte ďalej, ako sa zo širokého, mnohé planéty zahrňujúceho kráteru zdvíhajú nesmierne stĺpy dymu a mrakov valiacich sa s najväčšou rýchlosťou do ďalekých planetárnych oblastí!

[PS 10.35] Nuž pozrite, takto vyzerá taký výbuch. Lenže jeho vzrast a zmiznutie trvá pravdaže dlhšie, a rovnako tak i všetky tu uvedené výjavy. Pretože sme toto uvideli, pohovoríme si o tom nabudúce s obyvateľmi Slnka ešte trochu podrobnejšie a vôbec sa bližšie zoznámime s ľuďmi tohto pásu. A tak to pre dnešok opäť dobre postačí!

[PS 11.5] Pozrite, z tohto dôvodu to ide slnečným ľuďom tohto pásu s určovaním času tiež trochu ťažšie, pretože tu nemajú žiadne ráno, žiadne poludnie, žiaden večer a teda tiež žiadnu noc. Čo však potom robia, aby predsa len mali nejaké počítanie času?

[PS 11.13] Z tohto dôvodu je potom tiež záľuba pre trvalú mladosť skôr len u ženského pohlavia a u pohlavia mužského len vtedy, ak sa chce muž oženiť. Ak sa však jedná o to, dostať nejaký dôležitý úrad, potom sa dokonca počítajú kyvadlové nehybnosti, takže pri takých príležitostiach si potom mnohý napočíta taký vysoký vek, že sa mu tiež skutočne múdri učitelia a prepožičiavatelia úradu nutne vysmejú. Vek sa však v takých prípadoch neposudzuje podľa vykázaných výkyvov, ale uchádzačom o úrad dávajú učitelia v jednom k tomu určenom chráme na zodpovedanie veľmi ťažké otázky; ak ich zodpovie ku úplnej spokojnosti učiteľov, potom už býva nimi ihneď uznaný za spôsobilého pre úrad a je mu potom dané číslo, ktoré vyznačuje jeho vek. A i keď taký kandidát úradu nie je starší než tridsať rokov, predsa sa však pre svoju múdrosť vyhlasuje za šesťdesiatročného.

[PS 11.15] Prvé a najvýznamnejšie úrady sú úrady učiteľské, pre tento účel je tiež, najmä v tomto pásme na výšinách, takmer nespočetné množstvo najnádhernejších chrámov, v ktorých sú slneční ľudia o všetkom možnom neustále poučovaní.

[PS 11.16] Druhý hlavný úrad je úrad kňazský. Tento úrad spočíva v tom, že kňazi sa musia čo najhorlivejšie zoznámiť s Božskou Bytosťou a jej poriadkom. Napriek tomu sú však učitelia prvého druhu vznešenejší; pretože oni sú vlastnými veľkňazmi a tým tiež vládcami celého národa.

[PS 11.21] Iný úrad spočíva v tom, že sa ľuďom ukazuje poriadok, v ktorom si majú predsavzať to či ono zamestnanie. A tento úrad má rovnako opäť veľkú dôležitosť, pretože tu sa slneční ľudia neučia žiadnemu inému poriadku, než Môjmu poriadku. Tiež tu sa im opäť poučovaním a cvičením ukazuje, ako ničivo tu pôsobí tomuto poriadku sa priečiaci neporiadok na všetko to, čo vyvolal božský poriadok; a ukazuje sa im, ako taký neporiadok podlamuje život tomu všetkému, čo tu na nesmierne rozsiahlej pôde žije a pôsobí.

[PS 11.24] Iný úrad, ktorý sa zaoberá živočíchmi, ktoré rozdeľuje do tried, učí ich užitočnému použitiu a učí tiež ľudí spoznávať, prečo nie sú schopní vyprodukovať svojou vôľou aj zvieratá. Iný úrad učí, ako sa má každý pri rôznych vzdušných a plamenných prívaloch z hôr správať. Opäť iný úrad učí ľudí zaznamenávať a potom spoznávať a tiež druhým oznamovať rôzne pomery vecí pomocou istých písomných značiek, podobných približne vašim číselným značkám. Opäť iný úrad dozerá na stavebný odbor a učí, ako sa tu musia stavať obytné domy, rôzne úradné domy, učebné chrámy a napokon Božie domy a tým sa tiež vzdeláva zvláštna trieda ľudí, ktorí sa potom nezaoberajú ničím iným, než len tým, čo sa týka staviteľstva. A tak je ešte, ako už bolo povedané, množstvo úradov, z ktorých ešte viaceré spoznáme pri vhodných príležitostiach.

[PS 11.26] Avšak pre dnešok už nechceme našu silne sa lesknúcu spoločnosť ďalej pozorovať; za to však dostihneme priebeh vecí už pri najbližšom oznámení. A tak to pre dnešok dobre postačí!

[PS 12.11] Za veľkého jasotu sa spoločnosť zdvíha a so zopnutými rukami pozerá nahor. A stále bližšie a bližšie šľahajú nadol blesky a stále prudšími a prudšími sa stávajú hromy. Celá spoločnosť teraz po určitý čas mlčky pozoruje trilióny bleskov, ktoré neprestajne šľahajú všetkými smermi z napuchliny, ktorá sa ešte stále rozprestiera niekoľko tisíc míľ ďaleko.

[PS 12.17] Počujte a pozerajte, celá spoločnosť vyskočí s hlasným krikom zo zeme. Tisíce a opäť tisíce vodných smrští sa dvíhajú z prenesmierne rozsiahlych vodných vĺn a začínajú zúrivý boj so stále bližším a bližším dolu sa potápajúcim okrajom. A veľké, svietiace ohnivé gule, v skutočnej veľkosti zemského Mesiaca, rútia sa dolu zo žeravého okraja do zúrivo hučiacich vĺn a každá z týchto gulí je sprevádzaná miliónmi miliónov bleskov. Pozrite, aké je to vrenie veľkého vodstva, aká para a dym je tam, kde sa taká žeravá ohnivá guľa zrúti z doposiaľ vysokého okraja dolu do zúriaceho prívalu!

[PS 12.21] Chápete dobre tento pohyb? – Čo by ste povedali na Zemi a akými pocitmi by ste boli oduševnení, keby ste sa nachádzali napríklad na vysokej hore, ktorá by mala zhruba výšku vám známeho Grossglocknera a bola by približne päť alebo šesť míľ vzdialená od mora, takže by more mocou búrky začalo hnať vlny, ktoré by dosahovali až ku vám na vašu horu? Nezačali by ste si tu z číreho zúfalstva jeden po druhom vytrhávať vlasy? A predsa keby tento zjav na Zemi bol pozorovaný na Slnku, bol by len jednoduchou detskou hrou, kde je už ten najnižší pahorok takmer päťkrát taký vysoký ako vaša najvyššia hora na Zemi (to znamená pozorovaná nad pokojnou, zvyčajnou Slnečnou vodnou plochou).

[PS 12.25] Pozrite, ako si na svetlo zvyknutí obyvatelia Slnka zakrývajú oči kvôli príliš silnému svieteniu širokého okraja. A pozrite, ako je ešte tu a tam s veľkou prudkosťou z hlbiny vyvrhnutá veľká, ohnivá guľa až do výšky, ktorá obnáša takmer dvojnásobnú vzdialenosť vášho Mesiaca od Zeme. A pozrite, ako z rozsiahleho, stále ešte silne pohybujúceho sa okraja, vyrážajú nespočetné blesky!

[PS 13.10] Pretože vôľa zoskrutkovaná príkrymi zákonmi je vôľa sužovaná. Sužovaná vôľa nemá nijaké potešenie z poriadku, ale snaží sa len, aby si tu a tam uľahčila a málo dbá na to, či je toto jednanie podľa zákonného poriadku, ale smernicou jej jednania je jej vlastný pocit blaženosti. Ak je však vôľa udržiavaná v slobode a v tejto slobode spoznáva zákony poriadku, potom sa tiež skoro zverí ich pre ňu príjemnej nutnosti a teší sa potom z božského poriadku nájdeného v sebe samej.

[PS 13.11] Toto je tiež hlavným základným pravidlom pri výchove detí na Slnku, ktoré by boli aj na Zemi lepšie, než je ono vyučovanie, ktorým sa sužuje pamäť, zle sa zaobchádza s rozumom a duch sa umŕtvuje! Ale teraz sme na Slnku a nie na Zemi; preto tiež budeme pozorovať s otvorenými očami ducha len to, ako sa tu všade i pri najnepatrnejších domácich zriadeniach a úkonoch čo najnázornejšie prejavuje božský poriadok.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Náhľad v mobile Impresum