Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nájdení 80 - 100 z 233

[PS 21.15] Lebo hneď za vysokou stromovou stenou, ktorá tu má na výšku nezriedka dvetisíc siah, tiahne sa dvesto siah široký, nerovnako hlboký rybník obliehajúci celú horu Kalváriu. Kto chce prejsť tento rybník, musí poznať veľmi dobre cesty, ktoré všade kryje voda. Lebo pod vodou sa cesty tak ťahajú, že jestvuje len jedna hlavná cesta, z ktorej vedie mnoho ciest ako klamlivých chodníčkov. Kto teda nepozná smer hlavnej cesty, vracia sa po takej bludnej ceste opäť tam, kde vstúpil do vody. Preto musí každý vedieť cestu svojimi nohami dobre preskúšať, či je veľmi úzka alebo skôr široká. Len na najužšej ceste sa možno dostať na druhý breh, na každej inej ceste sa však opäť vráti na predchádzajúci breh, takmer tak, že sa každý domnieva, že našiel pravú cestu; ale zrazu sa mätúce cesty opäť zahnú a privedú ho v najrozmanitejších krivkách predsa len opäť naspäť.

[PS 21.17] Tu je veľmi ťažké dostať sa na pravú cestu. Kto sa tu nedostane na najužšiu cestu, ten sa bude pokúšať márne; pretože neprejde. Viacerí síce natrafia celkom skoro na najužšiu cestičku, ale tu sa častejšie zľaknú dotýkajúcich sa plameňov vnútri tejto úzkej cestičky, a preto skúšajú cestičku inú, kde je vidieť menej plameňov. Toto je ale márna námaha; lebo kto tu nechce podstúpiť malý boj s plameňmi, ten nepríde na miesto najväčšieho tajomstva. Kto sa však neľaká tohto boja, ten sa dostane neporušene najkratšou cestou na samotné miesto a uvidí v najväčšom svetle lásky zázrak ukrižovania!

[PS 21.18] Pozrite, toto je zároveň i zasvätenie ku stavu veľkňazskému. Jednotlivé náznaky sa vyskytujú síce všade i v domoch obytných, ktoré majú vzťah na veľké stanie sa človekom. Ale celkom dokonale možno uvidieť toto tajomstvo len tu.

[PS 21.19] Ako je ale toto všetko utvárané, do akých vzťahov je to tu na Slnku ustanovené a ako je to ešte ďalej s touto slnečnou horou Kalváriou, to budeme počuť v najbližšom oznámení. Preto to pre dnešok dobre postačí!

[PS 22.5] Nakoniec, na najvyššom mieste pahorku, nachádza sa celkom voľne stojaci veľký kríž, na ktorom je pripevnená postava Pána v pozemsky ľudskej podobe, na ktorej oboch stranách na omnoho menších a nižších krížoch možno uvidieť dvoch lotrov.

[PS 22.17] Až na konci tohto vyučovania oznámi vodca hosťovi, že v najvyššom mieste tohto svetového telesa, ktoré obývajú, na dokonalej svetelnej oblasti, sa nachádza ešte omnoho dokonalejší svet, na ktorom sa všetkým obyvateľom Slnka dostáva dokonalé vyučovanie o sčlovečení Pána v duchu; a teda potom môžu, ak chcú byť prijatí tiež za skutočné deti Božie, ak sú tu schopné až do posledného atómu svojej bytosti sa tak pokoriť, že chcú byť ako obyvatelia dokonalého sveta zo základu poslednými a najnižšími sluhami oných detí Božích, ktoré On Sám ako človek na planéte Zem alebo Pjur učinil a prijal za Svoje deti.

[PS 22.30] Nabudúce si bližšie všimneme niektoré domáce pravidlá správania sa slnečných obyvateľov. A tak to dnes dobre postačí!

[PS 23.3] Niet na Slnku žiadnej takzvanej čeľade, ako sú paholci a slúžky? – Niečo takéto nikde na Slnku a najmä na tomto páse nie je, lebo predstavenstvo všetkého zemstva tohto rozsiahleho slnečného pásu tak ako i všetci úradníci sú istým spôsobom sluhami slobodného vidieckeho ľudu. A tiež najvyšší kňaz stojí tak ako sluha na najnižšom stupni. Preto tiež chrám a jeho príbytky sú najprostejšieho druhu a čo najmenej nádherné. Napriek tomu ale požíva u ľudu najvyššiu úctu. A keď taký veľkňaz navštívi ten či onen dom, ako i ten či onen chrám, aby mu preukázal službu, je napriek všetkej svojej lesku zbavenej prostote prijatý tak, ako keby tam prišiel nejaký anjel z neba. Tento sluha nežiada síce nikdy od nikoho pozornosť; naopak prosí každého, aby ho ušetril akéhokoľvek vyznamenania, lebo on nie je vôbec žiadnym pánom, ale v najdokonalejšom zmysle a význame slova sluhom všetkých. Ale toto ospravedlnenie vôbec nie je na škodu veci, ale skôr je jej na prospech.

[PS 23.13] A aký veľký je okruh, ktorý taký vrchný sluha, má opatrovať? Taký kruh môže iste byť častokrát väčší, než najväčšie cisárstvo na Zemi a celé také krajské územie je rozsiahla pahorkatina, kde je veľmi málo rovných ciest.

[PS 24.6] V tejto dobe sa musí každé kyvadlo zastaviť, len hlavné kyvadlo druhého alebo veľkého chrámu sa nesmie nikdy zastaviť. V tejto dobe sa potom ani nepracuje, ani sa ničomu nevyučuje, ale každý hospodár zostáva so svojou rodinou doma. A v tejto dobe nesmie nikto prekročiť hranice stĺpov domov, ale len pri vám už známom hroziacom veľkom živelnom nebezpečenstve, ktoré však zriedkavo nastáva v prvej polovici objavenia sa Hviezdy, za to však v druhej polovici, ktorá trvá práve tak dlho, ako polovica prvá. Ale rozumie sa samou sebou, že nie vždy v jednej a tej istej krajine, ale len podľa vyššieho poriadku podmienečne, to znamená podľa poriadku a podľa vôle božskej múdrosti.

[PS 24.11] Ak sú v nejakom dome škriepnici, ktorí majú asi taký stav mysle, že by každý chcel mať rád pravdu a aby jeho mienka bola uznaná za najlepšiu, potom musí v tejto dobe úplne prestať všetka chuť ku svojhlavosti a druh druhovi musí dať nepopierateľne za pravdu, najmä tí v rodine, ktorí sú zmieneným spôsobom najviac škriepni. Pretože v tejto dobe sa tiež vracajú všetky deti z nižších škôl domov, je tiež v každom dome stále väčší počet ľudí; ak sú medzi nimi škriepni, potom im táto doba a s ňou vymeraný pôst veľmi prospeje.

[PS 24.15] Taký je obradný náboženský kult na Slnku. Čo sa však týka duchovného náboženského kultu, tento trvá nepretržite ďalej. Lebo celý život slnečných obyvateľov spočíva v tom, že sa zaoberajú neustále poznávaním a presným nasledovaním božskej vôle; a toto je práve väčšinou duchovná časť náboženskej služby. Najduchovnejšia časť spočíva však v tom, že sa ľudia rozprávajú navzájom o Mojom sčlovečení sa a snažia sa tomuto veľkému skutku lásky vždy viacej priblížiť. To by bola najduchovnejšia časť náboženského kultu slnečných obyvateľov.

[PS 24.26] Čo sa teda deje, ak zomrie niektorý z manželov? Tu pozostalý odovzdá ihneď celú domácnosť najstaršiemu synovi a potom žije ešte potrebný čas k úplnej zrelosti ducha v dome ako učiteľ a radca v Božských veciach.

[PS 24.31] Čo všetko nám však poskytne na pozorovanie najbližší menší a jemu zodpovedajúci pás, to si vypočujeme až v najbližšom oznámení. Preto nám toto pre dnešok opäť dobre postačí.

[PS 25.1] Čo sa týka tohto najbližšieho pásu a jeho zodpovedajúceho pásu, sú najprv omnoho užšie a ich pôda je tiež už značne pevnejšia, než pôda stredného, čiže hlavného pásu. Hlavný pás je vlastným slnečným svetom; vedľajšie pásy sú ale len svety zodpovedajúce planétam krúžiacim okolo Slnka.

[PS 25.2] A tak tieto dva najbližšie pásy zodpovedajú planéte Merkúru a planéte Venuši. Obyvatelia týchto dvoch vedľajších pásov ešte veľmi dobre vidia obe tieto planéty a síce Merkúr vo veľkosti vášho mesiaca a Venušu asi o polovicu menšiu.

[PS 25.4] Toto bolo nutné predostrieť, aby ste taktiež už vopred mohli vedieť, ako je to s týmito vedľajšími pásmi, a že pri dokonalom zoznámení sa s týmito vedľajšími pásmi, budete sa môcť bližšie zoznámiť so samotnými planétami.

[PS 25.9] Skôr než prejdeme k samotnému človeku, musíme si trochu bližšie obzrieť zloženie zeme nášho pásu.

[PS 25.11] V hlavnom páse sme videli, ako sa z týchto dvoch hlavných horských pásiem ťahá krížom krážom celým veľkým pásom množstvo menších horských výbežkov. Tak tomu ale nie je smerom k obidvom susedným pásom. Lebo práve tu spadajú tieto vysoké steny horských pásiem všade príkro bez ďalších horských výbežkov priamo na úplnú rovinu, ktorá je nepretržite naplnená vodou. Prebieha teda pozdĺž vysokej horskej čiary, ktorou sú oba susedné pásy odrezané od hlavného pásu, značne široký vodný pás. Jeho šírka, ktorá pravdaže nie je všade rovnaká, má v priemere dobré asi dvetisíc míľ vašej mierky.

[PS 25.12] Až za týmto okružným morom začína obývateľná zem. Zem samotná, ako severného tak i južného pásu, je mimoriadne hornatá a má málo plochej pôdy, preto tiež nemá žiadne významnejšie pozemské vodstvo. Najväčšie rieky a jazerá sú sotva také veľké, ako váš Dunaj a snáď Bodamské jazero, ale menších riek a jazier je tu dosť značné množstvo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Náhľad v mobile Impresum